Acties na toekenning

Nadat SWS de borgstelling heeft toegekend, bent u er nog niet. Er volgt nog een aantal belangrijke stappen.

1. Voldoen aan opschortende voorwaarden

Het toekennen van een borgstelling gebeurt meestal ‘onder opschortende voorwaarden’. In deze fase van het traject zien we vaak dat het gebruik van de grond nog moet worden geregeld, de eventueel benodigde gemeentegarantie nog moet worden aangevraagd en ook zal er bijvoorbeeld nog geen offerte voor een lening zijn uitgebracht door een bank. De borgstelling wordt dan ook pas definitief verstrekt aan de bank op het moment dat aan deze opschortende voorwaarden is voldaan. In deze toelichting wordt nader ingegaan op wat hiermee wordt bedoeld.

2. Tekenen overeenkomst

Is aan alle opschortende voorwaarden voldaan? Dan zal SWS een overeenkomst afsluiten met uw sportorganisatie. Zijn er meerdere sportorganisaties betrokken bij het project, dan worden zij allen geacht de overeenkomst te ondertekenen. Hierop zijn onze ‘Algemene bepalingen overeenkomst‘ van toepassing.

3. Verstrekken akte van borgtocht aan bank

Nadat de sportorganisatie(s) en SWS de overeenkomst hebben ondertekend, stuurt SWS een akte van borgtocht naar de betrokken bank. Op deze akte van borgtocht zijn onze ‘Algemene Bepalingen akte van borgtocht‘ van toepassing. In de akte van borgtocht staat onder andere dat:

4. Jaarlijkse toets

Heeft uw sportorganisatie de borgstelling verkregen, dan verplicht u zich om SWS jaarlijks te rapporteren over het beheer en de financiële situatie van het project. Deze rapportage omvat:

Binnen 3 maanden na het afsluiten van het boekjaar, dienen deze stukken te worden toegezonden aan SWS. SWS legt de resultaten en bevindingen vast in een Rapport Controle Borgstelling. Zowel uw sportorganisatie als de betrokken bank en gemeente ontvangen jaarlijks een afschrift van dit rapport.