Acties na toekenning

Nadat SWS de borgstelling voor het Noodkrediet heeft toegekend volgen er nog een aantal stappen.

1. Voldoen aan opschortende voorwaarden

Er kunnen ‘opschortende voorwaarden’ worden verbonden aan het toekennen van de borgstelling. Deze kunnen per aanvrager verschillen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er toestemming van de ALV nodig is om de financiering te mogen aangaan of de contributie te mogen verhogen. Ook kan het zijn dat toegezegde bijdragen van derden nog moeten worden geformaliseerd. SWS kan dit opnemen als voorwaarde voor het toekennen van de borgstelling. De borgstelling wordt dan ook pas definitief verstrekt aan de bank op het moment dat aan deze opschortende voorwaarden is voldaan.

2. Verstrekken akte van borgtocht aan bank

Als aan de voorwaarden is voldaan en SWS een kopie heeft ontvangen van de (Nood)kredietovereenkomst, stuurt SWS een akte van borgtocht naar de betrokken bank. Op deze akte van borgtocht zijn onze ‘Algemene Bepalingen akte van borgtocht‘ van toepassing. In de akte van borgtocht staat onder andere dat:

3. Jaarlijkse toets

Heeft uw sportorganisatie de borgstelling verkregen, dan verplicht u zich om SWS jaarlijks te rapporteren over de financiële situatie. Deze rapportage omvat onder andere:

Binnen 3 maanden na het afsluiten van het boekjaar, dienen deze stukken te worden toegezonden aan SWS. SWS legt de resultaten en bevindingen vast in een Rapport Controle Borgstelling. SWS kan tevens het verzoek doen om naast de jaarcijfers ook inzicht te geven in de financiën op kwartaal en/of halfjaarbasis.