Nieuws

19-06-2018

Lening via SWS met rente van 1%?
Sportorganisaties worden regelmatig geconfronteerd met commerciële partijen die schermen met het aanbod om tegen 1% te kunnen lenen. Deze partijen verstrekken echter niet zelf de lening maar adviseren deze af te sluiten bij een bank als de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Voorwaarde is dat de gemeente volledig garant staat voor het te lenen bedrag. Een […]

19-06-2018

Extra subsidiebudget voor duurzame investeringen
Sportverenigingen kunnen in 2018 nog subsidie aanvragen voor investeringen in duurzame maatregelen voor hun sportaccommodatie. Er is per eind juni 2018 nog een bedrag van 1,7 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ (EDS). Voor sportverenigingen geldt een subsidiepercentage van 30% op de materiaalkosten indien wordt geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen of duurzame […]

17-05-2018

Subsidieregeling voor sportverenigingen in 2019
Medewerkers van het ministerie van VWS hebben bij SWS aangegeven dat men voornemens is om in juli 2018 een subsidieregeling te publiceren. Er zal een subsidie van 20% van de investering in de accommodatie beschikbaar komen vanaf 2 januari 2019. Jaarlijks zal het subsidiebudget 87 miljoen euro zijn. Voor gemeenten -die ook veel in accommodaties […]

16-05-2018

Rabobank versterkt sportverenigingen
Een sportorganisatie die een borgstelling bij SWS aanvraagt maakt zelf de keuze bij welke bank een lening wordt aangevraagd. De praktijk leert dat dit de ABN AMRO Bank, ING Bank, Rabobank en Triodos Bank zijn waar deze clubs terechtkomen. Met deze banken heeft SWS werkafspraken vastgelegd om het aanvraagtraject voor de clubs eenvoudiger en voordeliger te […]

16-05-2018

Toetsingscriteria SWS
‘SWS toetst de investeringsplannen op financiële haalbaarheid alvorens een borgstelling toe te kennen.’ Dat is kort samengevat de rol van SWS in het traject waarbij een sportorganisatie een bancaire financiering aanvraagt om de investeringsplannen te realiseren. Maar waar kijkt SWS dan precies naar? Waarop wordt de club beoordeeld? Welke aspecten spelen hierbij in meer of […]

15-01-2018

Marieke van der Plas nieuw bestuurslid SWS
Per 1 januari 2018 zal Marieke van der Plas (41) actief zijn in het bestuur van SWS. Van der Plas, die in september 2017 benoemd is als directeur van de KNGU, wordt de opvolgster van Marieke van Doorn die na acht jaar het bestuur van het Waarborgfonds gaat verlaten. Plezier en veilig sporten Marieke van der […]

15-01-2018

Stijgende inkomsten voor sportorganisaties
Op basis van de toetsing van ruim 1.600 sportorganisaties concludeert SWS dat de financiële situatie van sportverenigingen in 2017 is gestabiliseerd. Voor het eerst sinds jaren heeft SWS de kwalificaties daarmee niet zien verslechteren. Reden voor deze trendbreuk zou kunnen liggen in het feit dat er gemiddeld genomen sprake is van een toename van inkomsten. […]

15-01-2018

Veel vraag naar subsidieregeling voor duurzame investeringen
Sportverenigingen en -stichtingen kunnen ook in 2018 een beroep doen op de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties. Op 11 januari waren er al 451 aanvragen binnen bij RvO. Wanneer deze worden toegekend is daarmee een bedrag gemoeid van 5,6 miljoen euro. Voor het 3e jaar op rij wordt daarmee het succes van de regeling […]

15-12-2017

Beoordeling SWS op basis van ‘totale financiële positie’ vereniging
SWS helpt verenigingen om tegen lage rentekosten te lenen bij banken. Zonder deze borgstelling is lenen bij banken in de regel niet mogelijk of worden forse rentekosten door banken berekend. SWS beoordeelt of een sportvereniging in staat is om aan zijn toekomstige verplichtingen te voldoen. Het uitgangspunt daarbij is dat SWS de ‘gehele sportvereniging’ in […]

15-12-2017

SWS spreekt 5 ambities uit in Beleidsplan 2018+
In zijn vooruitblik naar 2018 en de jaren daarna onderstreept de minister voor Medische Zorg en Sport, de heer Mr. Drs. Bruno Bruins, de grote rol die sport heeft in het leven van veel Nederlanders.  Om het plezier, de trots en de saamhorigheid die sport kan brengen te stimuleren is in het regeerakkoord een substantieel […]

15-12-2017

ING nieuwe bankpartner SWS
SWS heeft in december 2017 een overeenkomst gesloten met ING Bank. Door bij financieringsaanvragen samen op te trekken met SWS verwacht de bank meer voetbalverenigingen in Nederland te kunnen helpen. Voor SWS betekent de samenwerking dat de financieringsmogelijkheden voor voetbalclubs waar een borgstelling aan is toegekend verder worden uitgebreid. Bankpartners SWS Een sportorganisatie die een […]

25-09-2017

Vanaf 2 januari 2018 weer subsidie voor duurzame investeringen
Sportverenigingen kunnen in 2018 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun sportaccommodatie. Er is per 2 januari 2018 een bedrag van minimaal 6 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ (EDS). Voor sportverenigingen geldt een subsidiepercentage van 30% op de materiaalkosten indien wordt geïnvesteerd […]

25-09-2017

Waarom een garantstelling bij een bancaire lening?
Banken lenen in de regel geen geld uit aan sportverengingen zonder borgstellingen. Waarom hebben banken eigenlijk dit beleid? ABN AMRO en Triodos bank -die beiden actief samenwerken met SWS- geven uitleg in dit artikel. Onderpand Volgens Cordi Blonk (Relatiemanager Franchise Clients ABN AMRO) is een onderpand bij bancaire financiering van belang. “Een probleem bij financiering […]

25-09-2017

Sport profiteert nog maar nauwelijks van vrijgevigheid in Nederland
Jaarlijks wordt er in Nederland voor meer dan 5,5 miljard euro aan goede doelen gegeven (bron: ‘Geven in Nederland’, tweejaarlijks onderzoek van de VU). Dit betreft het totaal aan giften van huishoudens, nalatenschappen, fondsen, bedrijven en kansspelen. Circa de helft hiervan gaat naar organisaties gericht op de kerk en levensbeschouwing, internationale hulp en gezondheidsorganisaties. De […]

25-09-2017

Vroegtijdig inspelen op toekomstige investeringen door jaarlijkse reserveringen
Ondanks dat het merendeel van de sportorganisaties voldoende in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, neemt het aantal sportorganisaties dat jaarlijks geld over houdt voor toekomstige investeringen de afgelopen jaren af. Dat constateert SWS aan de hand van de jaarstukken die jaarlijks worden opgevraagd bij de sportorganisaties waaraan een borgstelling is toegekend. […]

09-06-2017

Vraag naar borgstellingen voor duurzame investeringen aanzienlijk gegroeid
Sportorganisaties die een bancaire lening willen aangaan voor investeringen in energiebesparende en/of -opwekkende maatregelen, kunnen een 100% borgstelling aanvragen bij SWS. In 2016 werd deze mogelijkheid voor het eerst geboden. Kijkend naar de resultaten over de eerste 5 maanden van 2017 kan worden vastgesteld dat de vraag naar dit product aanzienlijk is toegenomen. SWS verstrekte […]

09-06-2017

Contributie belangrijke bron van inkomsten
De financiële situatie bij sportorganisaties is de afgelopen jaren verslechterd. SWS concludeert dit op basis van de financiële kwalificaties van sportclubs die in de periode 2010 – 2016 stelselmatig zijn afgenomen. De grote uitdaging voor sportorganisaties ligt er dan ook om de stijging van lasten in te perken en de inkomsten voor de club te vergroten. […]

09-06-2017

100% borg door SWS? Of moet gemeente ook borg staan?
SWS krijgt de laatste tijd regelmatig vragen of zij voor 50% of volledig borg kan staan voor bancaire financieringen. Is het noodzakelijk dat ook de gemeente een borgstelling verleend? Voor duurzame investeringen geldt dat de volledige leensom door SWS kan worden geborgd. Voor investeringen in gebouwen en velden kan een borgstelling voor 50% van het […]

09-06-2017

Verzekeren van groot belang voor sportclubs
Voor een sportvereniging kunnen de financiële gevolgen groot zijn wanneer zij aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden schade door leden en/of derden óf wanneer er schade wordt aangebracht aan de eigendommen van de club. Het belang om goed verzekerd te zijn wordt dan ook wel door iedere clubbestuurder onderkent. Dat er strikte voorwaarden gelden waaraan […]

13-02-2017

Record aantal borgstellingen verstrekt
Records in de sport zijn er om gebroken te worden. Dat geldt zeker in een Olympisch jaar als 2016 waar sporters vaak jarenlang naar toe hebben gewerkt om uiteindelijk op het juiste moment het maximale uit hun eigen kunnen te halen. Ook SWS kan terugkijken op een jaar waarin als fonds een aantal ‘records’ zijn […]

13-02-2017

Financiële status sportverenigingen verder achteruit
In 2016 is de financiële positie van sportverenigingen wederom verslechterd. Dit concludeert Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) op basis van de toetsing van ruim 1.500 sportorganisaties. De kwalificaties van sportverenigingen zijn de afgelopen jaren stelselmatig minder geworden. In 2010 werd 59% van de verenigingen door SWS als ‘goed’ of ‘uitstekend’ beoordeeld. Eind 2016 is het percentage […]

13-02-2017

Borgstelling voor energiebesparende maatregelen
Na openstelling op 2 januari 2017 van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) zijn binnen 4 dagen een kleine 500 aanvragen ingediend. De som van de aanvragen had op dat moment het subsidieplafond van 6 miljoen euro bereikt, aldus de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Daarmee is de belangstelling nog groter […]

13-02-2017

Verruiming btw-vrijstelling kan sportvereniging duur komen te staan
Staatssecretaris van Financiën Wiebes heeft in 2016 aangegeven dat, op basis van Europese wetgeving, de btw-vrijstelling moet worden aangepast, waardoor het ‘gelegenheid bieden tot sportbeoefening’ door een niet-winst beogende instelling niet langer kwalificeert als een btw-belaste prestatie. SWS heeft berekend dat sportstichtingen in combinatie met sportverenigingen meer dan 100 miljoen euro per jaar aan btw […]

13-02-2017

Toenemende vraag naar zaalhockeyhallen
Zaalhockey is één van de snelst groeiende sporten in Nederland. Dit jaar waren er 4,5% meer zaalhockeyers en in de afgelopen 10 jaar is het aantal zaalhockeyteams verdubbeld van 5.000 naar 10.000 teams die deelnemen aan de zaalcompetitie van de hockeybond (KNHB). Meer zaalhockeyers en teams betekent ook steeds meer wedstrijden en een groeiende wens van hockeyers om […]

30-11-2016

Subsidie voor duurzame investeringen vanaf 2 januari 2017
Kamervragen over extra subsidiebudget Sportverenigingen kunnen in 2017 weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun sportaccommodatie. Er is per 2 januari een bedrag van 6 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’. Voor sportverenigingen geldt een subsidiepercentage van 30% op de materiaalkosten indien wordt geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen of duurzame energieopwekking. […]

30-11-2016

Veel vraag naar borgstellingen ten behoeve van investeringen in zonnepanelen
Met ingang van 2016 is het voor sportorganisaties mogelijk om subsidie aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) voor investeringen in energiebesparende c.q. -opwekkende maatregelen. Indien hiervoor een bancaire lening benodigd is kan een beroep op SWS worden gedaan om in aanmerking te komen voor een borgstelling tot 100% van het te […]

30-11-2016

Regelhulp vrijwilligers op website belastingdienst
SWS constateert een toename van het aantal betaalde krachten binnen sportorganisaties. Ondanks deze toename ziet SWS in het werkveld dat de clubs nog altijd in grote mate afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers. Deze zijn op verschillende terreinen actief. Denk daarbij aan bestuursleden, trainers, coaches, scheidsrechters, commissieleden, kantinemedewerkers en vrijwilligers die het onderhoud verzorgen. Er kunnen […]

24-08-2016

Subsidieloket voor duurzame investeringen in januari 2017 weer open
Sportverenigingen kunnen in 2017 weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun sportaccommodatie. Er is per 2 januari weer budget beschikbaar voor de subsidieregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’. Voor sportverenigingen geldt een subsidiepercentage van 30% op de materiaalkosten indien wordt geïnvesteerd in energiebesparing of duurzame energieopwekking. Daverend succes in 2016 Voor de subsidieregling was in […]

24-08-2016

Financiën op orde: Afschrijven en reserveren
De projectadviseurs van SWS ervaren dikwijls dat veel sportorganisaties worstelen met het boekhoudkundig afschrijven en reserveren. Moeten wij als sportvereniging wel afschrijven? Gaat dit ten koste van de winst? Wat is het verschil tussen kosten en uitgaven? Hoeveel moeten wij reserveren? Voordat het juiste antwoord op deze vragen kan worden gegeven is het goed om […]

24-08-2016

Opkomst padel leidt ook tot eerste borgstellingsaanvragen
De racketsport padel, met veel kenmerken van tennis en squash, is in opkomst en de verwachtingen zijn hoog. De KNLTB, die een nauwe samenwerking is gestart met de Nederlandse Padelbond, verwacht dat het aantal locaties waar padel beoefend kan worden explosief zal stijgen. Voor de pakweg 24 huidige locaties wordt een verdubbeling verwacht in 2016 […]

01-07-2016

Waarborgfonds Sport en Mulier Instituut bundelen kennis over financiën sportverenigingen
Het Mulier Instituut en Stichting Waarborgfonds Sport gaan de aankomende jaren samen optrekken om meer kennis te ontwikkelen over de financiële positie van sportverenigingen. Bezuinigingen bij burgers en bij overheden plaatsen sportverenigingen voor uitdagingen. Het is dan ook steeds meer van belang om wetenschappelijk verantwoorde en toegankelijke gegevens te verzamelen over het financiële reilen en […]

26-04-2016

Duurzaamheidstour: Energie(k) besparen in de sport!
Energiebesparing en duurzame energie voor sportaccommodaties staan, mede door de vele (lokale) initiatieven, bij veel gemeenten en sportverenigingen hoog op de agenda. Stichting Waarborgfonds Sport organiseert, in samenwerking met Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF, VNG, RVO en Kenniscentrum InfoMil congressen, om gemeenten en sportverenigingen te informeren over de mogelijkheden en kansen tijdens de Duurzaamheidstour: Energie(k) […]

26-04-2016

Veel vraag naar borging voor investering in LED verlichting
Sinds januari 2016 verleent SWS volledige borgstellingen voor bancaire leningen ten behoeve van duurzame investeringen. Bijna de helft van de aanvragers die een beroep doet op SWS kiest voor een investering in LED verlichting Dit is mede het gevolg van het feit dat een groot deel van het energiegebruik is toe te rekenen aan sportveldverlichting. […]

26-04-2016

Kun je als bestuurder van een vereniging aansprakelijk worden gesteld?
Sportverenigingen leunen voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers. Deze draaien bardiensten, trainen teams of nemen zitting in een commissie. Daarnaast zijn er veel mensen die zich inzetten als bestuurslid voor een vereniging. Het bestuur is wettelijk belast met het besturen van de vereniging en zal in die hoedanigheid beslissingen moeten nemen. SWS […]

22-03-2016

Extra aflossen als alternatief voor lage spaarrente
De rente staat op een historisch laag niveau en dat is gunstig voor sportorganisaties die geld willen lenen om te investeren in de accommodatie. Penningmeesters die jaarlijks keurig een bedrag weten te reserveren voor toekomstige uitgaven, worden echter geconfronteerd met spaarrentes die tot ver onder de 1% zijn gedaald. Extra aflossen op lopende leningen is dan […]

01-09-2015

Sportplus verenigingen in Rotterdam een uniek en sterk concept
Het verlenen van borgstellingen ten behoeve van sportorganisaties die willen investeren in de eigen accommodatie is de primaire doelstelling van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Daarnaast wordt SWS met enige regelmaat door sportorganisaties en/of overheidsinstanties gevraagd om adviezen te verstrekken waarbij specifieke kennis van SWS gewenst is ten aanzien van de financiële situatie bij sportverenigingen. In […]

01-09-2015

Investeringen in duurzaamheid met 30% gesubsidieerd
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft op 1 september 2015 een regeling bekend gemaakt waarin sportverenigingen per 4 januari 2016 subsidie kunnen aanvragen voor de verduurzaming van hun sportaccommodatie. Voor sportverenigingen geldt een subsidiepercentage van 30% op de materiaalkosten indien wordt geïnvesteerd in energiebesparing of duurzame energieopwekking. Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) kan middels het verstrekken van […]

24-07-2015

Een BNG-lening, waarom wel en waarom niet?
Om investeringen in sportaccommodaties mogelijk te maken, worden door sportverenigingen dikwijls leningen afgesloten bij een bank. Een borgstelling vanuit de gemeente en SWS is daarbij in de regel een harde eis van de bank. Een financiering bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), in plaats van bij een commerciële bank, wordt ook regelmatig toegepast. Deze leningsvorm […]

01-05-2015

Het jaarverslag als visitekaartje van de vereniging
1. Het jaarverslag als visitekaartje voor de vereniging Een belangrijke voorwaarde voor een sportorganisatie om goed te kunnen functioneren, betreft het op de juiste wijze invulling geven aan en het zichtbaar maken van het financiële beleid. Het bestuur van een sportorganisatie maakt vooraf een begroting en legt door middel van het opstellen van de financiële […]

18-02-2015

Sporthallen vaker bancair gefinancierd
<p>De gymnastieksport wordt in Nederland volop in verenigingsverband beoefend. Verenigingen zijn daarbij vaak gedwongen om gebruik te maken van verschillende locaties die meestal eigendom zijn van de gemeente. Nu binnen gemeenten niet altijd de middelen voorhanden zijn om de vaak verouderde accommodaties te renoveren of te vervangen, wordt gezocht naar alternatieven om de verenigingen voldoende […]

06-01-2015

Werkkostenregeling heeft gevolgen voor sportverenigingen
Sportverenigingen hebben vaak personeelsleden in dienst die naast hun loon ook vaak vergoedingen voor kosten krijgen. Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) in Nederland ingevoerd. Dit kan voor sportverenigingen die medewerkers in dienst hebben in veel gevallen verstrekkende gevolgen hebben. Werkkostenregeling Met de werkkostenregeling heeft de overheid beoogd om het veelvoud […]

10-10-2014

Obligatieleningen en loterijen voor sportverenigingen
Ontwikkeling De SWS heeft begin 2014 geconstateerd dat de financiële status van sportverenigingen de afgelopen vier jaren is verslechterd. Dalende sponsoropbrengsten, minder kantine inkomsten en verhoogde huurtarieven door de gemeente zijn voorname redenen dat verenigingen minder in staat zijn om geld te reserveren voor investeringen. Gemeenten geven tevens aan minder aan investeringssubsidies bij te kunnen […]

10-10-2014

Gemeenten: garant staan of lening verstrekken?
Leningen- en garantiebeleid gemeenten Ten aanzien van het verstrekken van leningen en garanties door gemeenten geldt dat er, zowel op Nationaal – als op Europees niveau, sprake is van regelgeving waaraan moet worden voldaan. Zo stelt de Wet financiering decentrale overheden dat leningen en garanties alleen verstrekt mogen worden voor de uitoefening van de publieke […]

20-05-2014

Praktijkcase “samenwerking Rotterdam Sportsupport kostendekkende huur en scoren met energie”
<h3>Rotterdam Sportsupport</h3> <p>Het sinds 2003 operationele Rotterdam Sportsupport richtte zich in de beginjaren voornamelijk op de bestuurlijk, organisatorische en financiële ondersteuning van de Rotterdamse sportverenigingen. Deze dienstverlening vormt nog steeds een belangrijk onderdeel van de huidige activiteiten. De dienstverlening is inmiddels sterk uitgebreid door met het inzetten en versterken van sportverenigingen een direct aantoonbare bijdrage […]

21-02-2014

Financiën op orde: Verzekeringen
Een sportvereniging draait voornamelijk op de inzet van vrijwilligers. In de spaarzame tijd die een bestuurder doorgaans heeft, leert de praktijk dat er soms onvoldoende aandacht wordt besteed aan de verzekeringen. Gelet op de mogelijke risico’s die zich op en rond de sportvelden afspelen is het van groot belang om als sportvereniging goed verzekerd te […]