Nieuwsoverzicht

28-02-2024

Sportverenigingen die in 2024 nog een beroep willen doen op de BOSA-subsidie lijken haast te moeten maken! Volgens de website van DUS-I is er mogelijk nog slechts 11,1 miljoen euro beschikbaar voor het lopende jaar.

28-02-2024

Binnen gemeenten staat de verduurzaming van sportaccommodaties en financiering hiervan prominent op de agenda. Dat dit onderwerp ook leeft bij de sportverenigingen bleek wel uit de opkomst bij de informatieavond die onlangs door de gemeente Breda is georganiseerd waarbij ook SWS werd gevraagd een kennissessie te verzorgen.

25-01-2024

Als bij sportverenigingen wordt gesproken over ‘grote financiële uitdagingen’ wordt vaak gerefereerd aan de stijging van de inkoopkosten, energielasten en kosten van personeel. Aan dit rijtje kunnen volgens Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) ook de gestegen financieringskosten worden toegevoegd. SWS maakt zich voor sportverenigingen met name zorgen over de verslechterde financieringsvoorwaarden.

25-01-2024

De komende periode moet er duidelijkheid komen of de salderingsregeling zal worden afgebouwd. Daar waar de Tweede Kamer begin 2023 het wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld heeft aangenomen, staat de plenaire behandeling in de Eerste Kamer op 6 februari 2024 op de agenda. Mocht de regeling daadwerkelijk worden afgebouwd dan maakt SWS zich zorgen over […]

25-01-2024

Het aantal borgstellingen dat door SWS aan sportorganisaties is toegekend is in 2023 uitgekomen op 134. Dit is lager dan de jaren 2021 en 2022, maar ligt wel op het niveau dat in de jaren daarvoor werd behaald. Het gemiddelde borgstellingbedrag dat is toegekend is met 110.793 euro fors hoger dan in de voorgaande jaren. […]

25-01-2024

Bij het verstrekken van een borgstelling door Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) geldt in de regel als voorwaarde de vestiging van een hypotheek. Deze hypothecaire inschrijving fungeert als zekerheid voor de betaling van alle bedragen die SWS nu of in de toekomst te vorderen heeft van de aanvrager in verband met de verstrekte borgstelling. Wanneer deze […]

21-09-2023

De subsidieregeling BOSA (bouw en onderhoud sportaccommodatie) is voor 2023 al ‘overvraagd’, volgens de website van DUS-I. Per 4 september 2023 is er 77 miljoen euro beschikbaar, waarvan al 63 miljoen euro is toegekend. Daarnaast is er voor 28,5 miljoen euro in behandeling. Als de aanvragen worden toegekend dan is er voor dit jaar al […]

21-09-2023

SWS krijgt regelmatig vragen of zij voor 50% of volledig borg kan staan voor bancaire financieringen. Voor leningen tot en met 100.000 euro geldt in de regel dat de volledige leensom door SWS kan worden geborgd. Voor leningen boven dit bedrag kan een borgstelling voor 50% van het bancair te lenen bedrag worden aangevraagd waarbij […]

21-09-2023

De afgelopen jaren heeft SWS veel borgstellingen verstrekt voor de aanleg van padelbanen. De sport is in relatief korte tijd zeer populair geworden gezien het nog altijd groeiende aantal spelers. SWS krijgt regelmatig vragen van bestuurders over de aanleg van padelbanen en op welke wijze het traject met betrekking tot mogelijk geluidsoverlast moet worden aangepakt. […]

24-04-2023

De financiële haalbaarheid van investeringsplannen staat onder druk door stijgende bouwprijzen en een oplopende financieringsrente. In de zoektocht naar ‘gratis geld’ wordt ook SWS vaak gevraagd welke subsidiemogelijkheden er zijn voor sportverenigingen.

02-12-2022

In de media kun je er nog nauwelijks omheen. Zowel voor huishoudens als voor het bedrijfsleven zijn de kosten van stroom en gas omhooggeschoten. SWS krijgt regelmatig de vraag wat hiervan de gevolgen zijn voor de sportverenigingen. Ondanks dat SWS inzicht heeft in de jaarstukken van meer dan 1.400 sportorganisaties en daarnaast veel contact heeft […]

05-01-2022

Met ingang van 1 januari 2022 heeft SWS haar toekenningsvoorwaarden en aanvraagprocedure aangepast. Dit houdt in dat bancaire leningen tot en met 100.000 euro nu volledig door SWS kunnen worden geborgd. Deze grens lag in de voorgaande jaren nog bij 75.000 euro. Een borgstelling van de gemeente is tot dit leningsbedrag niet nodig.

05-01-2022

Met het sluiten van een arrangementsovereenkomst hebben de Stichting Qredits Microfinanciering Nederland (Qredits) en de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) het startsein gegeven voor een samenwerking die er toe moet leiden dat de mogelijkheden voor sportorganisaties om tot een financiering te komen verder worden uitgebreid.

01-12-2021

Het plaatsen van zonnepanelen op een sportaccommodatie kan een aantrekkelijke optie zijn om energie op te wekken. Mede als gevolg van de gunstige subsidieregelingen voor dit type investering, neemt het aantal clubs dat in zonnepanelen investeert in rap tempo toe. Van belang is dat er wordt geïnvesteerd in veilige en gekeurde installaties. Zeker nu ook […]

01-12-2021

In de afgelopen jaren hebben veel sportclubs energiebesparende en energieopwekkende maatregelen genomen. Zo zijn er bij veel clubs zonnepanelen geïnstalleerd, is er LED-verlichting aangeschaft of zijn er clubhuizen en kleedkamers geïsoleerd. Om clubs die deze ‘slag’ nog niet hebben gemaakt te helpen is er de online tool ‘Sport NL Groen’ ontwikkeld.

06-07-2021

De vraag naar borgstellingen van SWS is ook in 2021 -ondanks alle ‘Corona-invloeden’- onverminderd groot. Naast het investeren in energiebesparende maatregelen is er sprake van een andere duidelijke trend waarbij tennisverenigingen willen investeren in de aanleg van Padelbanen.

06-07-2021

Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. Het doel van deze wet is om de kwaliteit van het bestuur bij sportverenigingen en stichtingen te verbeteren en onverantwoordelijk beheer van het bestuur te voorkomen. Alle verenigingen en stichtingen moeten per deze datum aan de wetgeving voldoen.

25-03-2020

Op maandag 2 maart 2020 vierde SWS haar 40 jarig bestaan met een symposium bij SV Kampong in Utrecht. Veel vertegenwoordigers uit de sport, van gemeenten en banken waren hierbij aanwezig. Er werd niet alleen terug gekeken op de behaalde resultaten en successen, maar vooral werd er een blik geworpen op de toekomst van de […]

05-02-2020

Op 23 januari 2020 is de Routekaart Verduurzaming Sport getekend door het ministerie van VWS, NOC*NSF, VSG, de provincies en het platform ondernemende sportaanbieders. SWS heeft samen met andere partners het deelakkoord ‘co2 reductie’ getekend. Het akkoord moet bijdragen om de sport duurzamer te maken. De afgelopen jaren is er door sportverenigingen al voor meer […]

18-12-2019

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) kan met genoegen terugkijken naar 2019. In het jaar werden door de stichting liefst 123 borgstellingen toegekend aan sportorganisaties. Door deze borgstellingen kon voor bijna 60 miljoen in sportaccommodaties worden geïnvesteerd. Ruim 100.000 sporters hebben hierdoor kunnen profiteren van een kwaliteitsinjectie voor hun accommodatie.

19-09-2019

Als borgsteller loopt SWS het risico aangesproken te worden door de bank wanneer de club haar verplichtingen niet nakomt. Om jaarlijks een inschatting te kunnen maken van het risico dat SWS loopt, is in een overeenkomst met de betreffende sportorganisatie vastgelegd dat de jaarstukken binnen 3 maanden na afsluiting van het boekjaar moeten worden ingestuurd. […]

11-07-2019

Hoe hoger het spelniveau, hoe slechter de financiële positie De nacompetitiewedstrijden zorgen altijd voor een spannend slot van de amateurvoetbalcompetitie in Nederland. Veel voetbalclubs willen met hun standaardteam graag op een niveau hoger uitkomen, maar de vraag is of dit – in financieel opzicht- wel zo aantrekkelijk is. SWS deed binnen haar portefeuille met meer […]

12-03-2019

Voor het merendeel van de sportverenigingen geldt dat contributie, sponsoring en kantineomzet de voornaamste pijlers zijn qua bron van inkomsten. Een bekwaam uitgevoerde bar- of kantine-exploitatie is dan ook een belangrijk element voor de bedrijfsvoering van een sportclub.

16-05-2018

‘SWS toetst de investeringsplannen op financiële haalbaarheid alvorens een borgstelling toe te kennen.’ Dat is kort samengevat de rol van SWS in het traject waarbij een sportorganisatie een bancaire financiering aanvraagt om de investeringsplannen te realiseren. Maar waar kijkt SWS dan precies naar? Waarop wordt de club beoordeeld? Welke aspecten spelen hierbij in meer of […]

15-12-2017

SWS helpt verenigingen om tegen lage rentekosten te lenen bij banken. Zonder deze borgstelling is lenen bij banken in de regel niet mogelijk of worden forse rentekosten door banken berekend. SWS beoordeelt of een sportvereniging in staat is om aan zijn toekomstige verplichtingen te voldoen. Het uitgangspunt daarbij is dat SWS de ‘gehele sportvereniging’ in […]

25-09-2017

Banken lenen in de regel geen geld uit aan sportverengingen zonder borgstellingen. Waarom hebben banken eigenlijk dit beleid? ABN AMRO en Triodos bank -die beiden actief samenwerken met SWS- geven uitleg in dit artikel. Onderpand Volgens Cordi Blonk (Relatiemanager Franchise Clients ABN AMRO) is een onderpand bij bancaire financiering van belang. “Een probleem bij financiering […]

25-09-2017

Jaarlijks wordt er in Nederland voor meer dan 5,5 miljard euro aan goede doelen gegeven (bron: ‘Geven in Nederland’, tweejaarlijks onderzoek van de VU). Dit betreft het totaal aan giften van huishoudens, nalatenschappen, fondsen, bedrijven en kansspelen. Circa de helft hiervan gaat naar organisaties gericht op de kerk en levensbeschouwing, internationale hulp en gezondheidsorganisaties. De […]

25-09-2017

Ondanks dat het merendeel van de sportorganisaties voldoende in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, neemt het aantal sportorganisaties dat jaarlijks geld over houdt voor toekomstige investeringen de afgelopen jaren af. Dat constateert SWS aan de hand van de jaarstukken die jaarlijks worden opgevraagd bij de sportorganisaties waaraan een borgstelling is toegekend. […]

09-06-2017

De financiële situatie bij sportorganisaties is de afgelopen jaren verslechterd. SWS concludeert dit op basis van de financiële kwalificaties van sportclubs die in de periode 2010 – 2016 stelselmatig zijn afgenomen. De grote uitdaging voor sportorganisaties ligt er dan ook om de stijging van lasten in te perken en de inkomsten voor de club te vergroten. […]

09-06-2017

Voor een sportvereniging kunnen de financiële gevolgen groot zijn wanneer zij aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden schade door leden en/of derden óf wanneer er schade wordt aangebracht aan de eigendommen van de club. Het belang om goed verzekerd te zijn wordt dan ook wel door iedere clubbestuurder onderkent. Dat er strikte voorwaarden gelden waaraan […]

13-02-2017

Zaalhockey is één van de snelst groeiende sporten in Nederland. Dit jaar waren er 4,5% meer zaalhockeyers en in de afgelopen 10 jaar is het aantal zaalhockeyteams verdubbeld van 5.000 naar 10.000 teams die deelnemen aan de zaalcompetitie van de hockeybond (KNHB). Meer zaalhockeyers en teams betekent ook steeds meer wedstrijden en een groeiende wens van hockeyers om […]

24-08-2016

De projectadviseurs van SWS ervaren dikwijls dat veel sportorganisaties worstelen met het boekhoudkundig afschrijven en reserveren. Moeten wij als sportvereniging wel afschrijven? Gaat dit ten koste van de winst? Wat is het verschil tussen kosten en uitgaven? Hoeveel moeten wij reserveren? Voordat het juiste antwoord op deze vragen kan worden gegeven is het goed om […]

26-04-2016

Sportverenigingen leunen voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers. Deze draaien bardiensten, trainen teams of nemen zitting in een commissie. Daarnaast zijn er veel mensen die zich inzetten als bestuurslid voor een vereniging. Het bestuur is wettelijk belast met het besturen van de vereniging en zal in die hoedanigheid beslissingen moeten nemen. SWS […]

24-07-2015

Om investeringen in sportaccommodaties mogelijk te maken, worden door sportverenigingen dikwijls leningen afgesloten bij een bank. Een borgstelling vanuit de gemeente en SWS is daarbij in de regel een harde eis van de bank. Een financiering bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), in plaats van bij een commerciële bank, wordt ook regelmatig toegepast. Deze leningsvorm […]

01-05-2015

1. Het jaarverslag als visitekaartje voor de vereniging Een belangrijke voorwaarde voor een sportorganisatie om goed te kunnen functioneren, betreft het op de juiste wijze invulling geven aan en het zichtbaar maken van het financiële beleid. Het bestuur van een sportorganisatie maakt vooraf een begroting en legt door middel van het opstellen van de financiële […]

10-10-2014

Ontwikkeling De SWS heeft begin 2014 geconstateerd dat de financiële status van sportverenigingen de afgelopen vier jaren is verslechterd. Dalende sponsoropbrengsten, minder kantine inkomsten en verhoogde huurtarieven door de gemeente zijn voorname redenen dat verenigingen minder in staat zijn om geld te reserveren voor investeringen. Gemeenten geven tevens aan minder aan investeringssubsidies bij te kunnen […]

10-10-2014

Leningen- en garantiebeleid gemeenten Ten aanzien van het verstrekken van leningen en garanties door gemeenten geldt dat er, zowel op Nationaal – als op Europees niveau, sprake is van regelgeving waaraan moet worden voldaan. Zo stelt de Wet financiering decentrale overheden dat leningen en garanties alleen verstrekt mogen worden voor de uitoefening van de publieke […]