Nieuwsoverzicht

01-07-2022

Per 1 juli 2022 zal Lucas Bolsius als voorzitter van het bestuur van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) gaan fungeren. Bolsius, die actief is als burgemeester van de gemeente Amersfoort, wordt de opvolger van Karin van Bijsterveld die statutair moet aftreden vanwege het einde van haar bestuurstermijn.

01-07-2022

De inflatie is de afgelopen maanden tot historische recordhoogtes gestegen, waardoor overheden ingrijpen met onder andere het verhogen van de rentes. Deze ontwikkelingen hebben ook invloed op sportverenigingen die willen investeren in hun accommodatie en daarbij een bancaire lening afsluiten.

01-07-2022

Van de Subsidieregeling stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) wordt door sportorganisaties veelvuldige gebruik gemaakt. Door het Ministerie van VWS is in 2022 75,5 miljoen euro beschikbaar gesteld als subsidiebudget. Tot 1 juni 2022 is door sportorganisaties voor 49,5 miljoen aangevraagd. Hiermee is in 5 maanden tijd dus beslag gelegd op twee-derde van het totale […]

25-01-2022

De jaarcijfers die SWS in 2021 heeft ontvangen geven een goed inzicht in hoe sportverenigingen de coronaperiode tot de zomer van 2021 in financiële zin zijn doorgekomen. De coronamaatregelen lijken vooral invloed te hebben gehad op de kantineomzet. Lagere lasten en compensatieregelingen waar sportverenigingen gebruik van hebben kunnen maken, lijken vooralsnog te hebben bijgedragen aan […]

19-01-2022

Altijd al in de sportwereld werkzaam willen zijn? Wil je graag sportverenigingen helpen met het verkrijgen van een banklening? In een leuk team -waarin je veel zelfstandig werkt- is SWS is per 1 april 2022 op zoek naar een PROJECTADVISEUR m/v (32-40 uur p/week)

05-01-2022

2021 zal voor veel organisaties de boeken in gaan als een jaar van het coronavirus. Ondanks de gevolgen van het virus is het aantal borgstellingen dat SWS in 2021 heeft verstrekt op een recordhoogte uitgekomen. Zo werden ruim 100.000 sporters, verdeeld over 178 sportclubs, geholpen bij de realisatie of renovatie van hun sportaccommodatie. Historisch gezien […]

05-01-2022

Met ingang van 1 januari 2022 heeft SWS haar toekenningsvoorwaarden en aanvraagprocedure aangepast. Dit houdt in dat bancaire leningen tot en met 100.000 euro nu volledig door SWS kunnen worden geborgd. Deze grens lag in de voorgaande jaren nog bij 75.000 euro. Een borgstelling van de gemeente is tot dit leningsbedrag niet nodig.

05-01-2022

Met het sluiten van een arrangementsovereenkomst hebben de Stichting Qredits Microfinanciering Nederland (Qredits) en de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) het startsein gegeven voor een samenwerking die er toe moet leiden dat de mogelijkheden voor sportorganisaties om tot een financiering te komen verder worden uitgebreid.

05-01-2022

De overheid zag zich door de wederom oplopende besmettingscijfers van COVID-19 genoodzaakt om eind 2021 maatregelen te nemen die hebben geleid tot het (gedeeltelijk) sluiten van de sportaccommodaties. Sportverenigingen die financieel in nood zitten door de Coronacrises kunnen een beroep doen op een ‘Noodkrediet’ dat SWS kan borgen.

01-12-2021

Veel sportorganisaties maken gebruiken van de BOSA subsidieregeling (Bouw en onderhoud Sportaccommodaties). Indien wordt geïnvesteerd in de accommodatie wordt door DUS-I een subsidie verstrekt van 20%. Voor o.a. duurzame maatregelen geldt hier bovenop nog een bonus van 10% subsidie. In totaliteit heeft het Ministerie van VWS middels de BOSA regeling 87 miljoen euro aan subsidie […]

01-12-2021

Het plaatsen van zonnepanelen op een sportaccommodatie kan een aantrekkelijke optie zijn om energie op te wekken. Mede als gevolg van de gunstige subsidieregelingen voor dit type investering, neemt het aantal clubs dat in zonnepanelen investeert in rap tempo toe. Van belang is dat er wordt geïnvesteerd in veilige en gekeurde installaties. Zeker nu ook […]

01-12-2021

In de afgelopen jaren hebben veel sportclubs energiebesparende en energieopwekkende maatregelen genomen. Zo zijn er bij veel clubs zonnepanelen geïnstalleerd, is er LED-verlichting aangeschaft of zijn er clubhuizen en kleedkamers geïsoleerd. Om clubs die deze ‘slag’ nog niet hebben gemaakt te helpen is er de online tool ‘Sport NL Groen’ ontwikkeld.

06-07-2021

In 2020 nam de overheid verstrekkende maatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. De laatste weken worden er door het kabinet steeds meer versoepelingen doorgevoerd. Voor veel sportverenigingen is dit goed nieuws, aangezien er op de club weer activiteiten mogelijk zijn. Langzaam wordt inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn geweest van de Coronamaatregelen. Voor […]

06-07-2021

De vraag naar borgstellingen van SWS is ook in 2021 -ondanks alle ‘Corona-invloeden’- onverminderd groot. Naast het investeren in energiebesparende maatregelen is er sprake van een andere duidelijke trend waarbij tennisverenigingen willen investeren in de aanleg van Padelbanen.

06-07-2021

Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. Het doel van deze wet is om de kwaliteit van het bestuur bij sportverenigingen en stichtingen te verbeteren en onverantwoordelijk beheer van het bestuur te voorkomen. Alle verenigingen en stichtingen moeten per deze datum aan de wetgeving voldoen.

19-02-2021

Bovenstaande vraag wordt met enige regelmaat aan de medewerkers van SWS gesteld, maar het antwoord is op dit moment lastig te geven. De horeca opbrengst is een vaak genoemde vorm van derving voor sportclubs en er zijn meerdere vormen van financiële schade. Daarentegen kunnen clubs gebruik maken van diverse compensatieregelingen en worden er kosten bespaard. […]

19-02-2021

2020 zal voor veel organisaties de boeken in gaan als het jaar van het Coronavirus. Ondanks het uitbreken van het virus is het aantal borgstellingen dat SWS in 2020 heeft verstrekt met 13% toegenomen ten opzichte van het ‘Coronavrije-jaar’ 2019. Zo werden ruim 80.000 sporters, verdeeld over 139 sportclubs, geholpen bij de realisatie of renovatie […]

19-02-2021

Per 1 juli 2021 zal de Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (WBTR) in werking treden. Voor stichtingen en verenigingen brengt dit een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee. Dit raakt ook het toepassingsbereik van de aansprakelijkheid voor bestuurders. SWS ziet in de praktijk dat bestuurders zich niet altijd realiseren welke complexe risico’s er verbonden zijn […]

26-10-2020

Half maart 2020 nam de overheid verstrekkende maatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Onder andere sportparken moesten worden gesloten. Veel vereniging vreesden een ‘gat’ in de exploitatie te hebben. Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) constateert op basis van de jaarstukken 2019/2020 die tot nu toe zijn binnengekomen dat gemiddeld genomen de financiële schade voor […]

26-10-2020

De overheid ziet zich door de wederom oplopende besmettingscijfers van COVID-19 genoodzaakt om aanvullende maatregelen te nemen. Sportverenigingen die financieel in nood zitten door de Coronacrisis kunnen een beroep doen op een noodkrediet dat SWS kan borgen.

26-10-2020

Het is nog te vroeg om de definitieve balans op te maken, maar voorlopig lijkt de vraag naar borgstellingen ook in 2020 ondanks alle ‘Corona-invloeden’ onverminderd groot. Wel constateert SWS dat het gemiddelde borgstellingsbedrag dat wordt toegekend wat lager ligt en dat een groot deel van de investeringen gericht is op het verduurzamen van de […]

01-10-2020

De overheid ziet zich door de wederom oplopende besmettingscijfers van COVID-19 genoodzaakt om aanvullende maatregelen te nemen. Door het sluiten van de kantines bij sportverenigingen leiden sportclubs financieel schade. ,,Gezondheid gaat boven alles, maar dit zal de sportverenigingen meer dan 40 miljoen euro gaan kosten”, stelt SWS-directeur Dick Zeegers.

30-08-2020

Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat voormalig SWS-directeur Paul Schubert op 11 augustus 2020 is overleden. Paul was betrokken bij de oprichting van SWS en heeft ruim 25 jaar de organisatie met veel toewijding geleid. Daarmee is hij één van de grondleggers van het functioneren van SWS. Wij herinneren hem als een man die […]

04-05-2020

Sportverenigingen kunnen door de Corona crisis financiële schade hebben opgelopen door het niet kunnen beoefenen van hun sportactiviteiten. Veel sportverenigingen maken zich daardoor grote zorgen of ze nog wel in staat zijn om aan hun financiële verplichtingen te blijven voldoen. Mede dankzij een bijdrage van 10 miljoen euro van het Ministerie van VWS, biedt SWS […]

04-05-2020

Veel sportclubs stellen door het sluiten van het sportpark de Algemene Ledenvergaring (ALV) uit. Desalniettemin kan het voorkomen dat de vereniging noodzakelijke besluiten moet nemen over investeringen of financiering.

04-05-2020

Veel sportverenigingen krijgen in deze moeilijke periode steun van onder andere overheden, banken en fondsen als SWS, maar het is ook zinvol om naar de verschillende verplichtingen te kijken nu er in veel gevallen niets kan worden ‘geleverd’.

25-03-2020

Nu de sportparken voorlopig gesloten zijn en de sportwereld tot ‘stilstand’ is gekomen, maken sportverenigingen zich grote zorgen of ze nog wel in staat zijn om aan hun financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Dat de banken reageren met de mogelijkheid om de aflossingen voor een periode van zes maanden uit te stellen is dan […]

25-03-2020

Door de sluiting van onder andere horeca en vliegvelden worden veel sectoren financieel hard getroffen. Inmiddels wordt meer en meer duidelijk dat dat ook sportclubs financieel veel schade zullen leiden. ,,Gezondheid gaat boven alles, maar dat vereniging dit in hun portemonnee gaan merken staat buiten kijf”, stelde SWS-directeur Dick Zeegers vorige week al in een […]

25-03-2020

Op maandag 2 maart 2020 vierde SWS haar 40 jarig bestaan met een symposium bij SV Kampong in Utrecht. Veel vertegenwoordigers uit de sport, van gemeenten en banken waren hierbij aanwezig. Er werd niet alleen terug gekeken op de behaalde resultaten en successen, maar vooral werd er een blik geworpen op de toekomst van de […]

17-03-2020

Het Coronavirus heeft heel Europa in haar greep. Door de sluiting van onder andere horeca en vliegvelden worden veel sectoren financieel hard getroffen. Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) verwacht dat ook sportclubs financieel veel schade zullen leiden. ,,Gezondheid gaat boven alles, maar dat verenigingen dit in hun portemonnee gaan merken staat buiten kijf”, stelt SWS-directeur Dick […]

05-02-2020

SWS verstrekt borgstellingen ten behoeve van sportverenigingen om bancaire leningen tegen gunstige voorwaarden mogelijk te maken. Met een aantal banken heeft SWS een arrangement afgesloten. Vanaf januari 2020 is daar het BNG Duurzaamheidsfonds bij gekomen. Met de introductie van de ‘Sportlening’ kunnen sportverenigingen tegen relatief lage rente leningen verkrijgen.

05-02-2020

Op 23 januari 2020 is de Routekaart Verduurzaming Sport getekend door het ministerie van VWS, NOC*NSF, VSG, de provincies en het platform ondernemende sportaanbieders. SWS heeft samen met andere partners het deelakkoord ‘co2 reductie’ getekend. Het akkoord moet bijdragen om de sport duurzamer te maken. De afgelopen jaren is er door sportverenigingen al voor meer […]

05-02-2020

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) constateert dat de financiële positie van sportverenigingen in het laatste decennium is verslechterd. Deze trend is vooral in de eerste vier jaar zichtbaar. Daarna lijkt er sprake van een stabilisatie. ,,Waakzaamheid blijft geboden”, stelt SWS-directeur Dick Zeegers.

18-12-2019

In 2020 worden er op 27 verschillende locaties in Nederland informatiebijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten om te helpen met invulling geven aan de Routekaart verduurzaming sport. Door in versneld tempo de sportaccommodaties in Nederland energieneutraal en groener te gaan maken wordt een bijdrage geleverd aan het Klimaatakkoord waar wij ons als Nederland aan hebben gecommitteerd. De […]

18-12-2019

Vanaf 1 januari 2020 zal Maarten van Bottenburg deel uit maken van het bestuur van SWS. Van Bottenburg wordt de opvolger van George de Jong die als bestuurslid eind 2019 de maximale zittingstermijn van acht jaar heeft bereikt.

18-12-2019

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) kan met genoegen terugkijken naar 2019. In het jaar werden door de stichting liefst 123 borgstellingen toegekend aan sportorganisaties. Door deze borgstellingen kon voor bijna 60 miljoen in sportaccommodaties worden geïnvesteerd. Ruim 100.000 sporters hebben hierdoor kunnen profiteren van een kwaliteitsinjectie voor hun accommodatie.

18-12-2019

In 2020 wordt er voor sportorganisaties door het Ministerie van VWS middels de BOSA regeling 87 miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld voor investeringen in sportaccommodaties. In vergelijking met 2019 -wanneer de regeling werd ingevoerd- zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd.

19-09-2019

Hockeyclubs staan er over het algemeen goed voor. Deze conclusie trekt de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) naar aanleiding van een onderzoek onder hockeyverenigingen in het bestand van SWS. ,, Met name in de categorie waar niet op hoog niveau wordt gespeeld staan de clubs er prima voor, wat een compliment waard is voor deze bestuurders […]

19-09-2019

Als borgsteller loopt SWS het risico aangesproken te worden door de bank wanneer de club haar verplichtingen niet nakomt. Om jaarlijks een inschatting te kunnen maken van het risico dat SWS loopt, is in een overeenkomst met de betreffende sportorganisatie vastgelegd dat de jaarstukken binnen 3 maanden na afsluiting van het boekjaar moeten worden ingestuurd. […]

19-09-2019

In 2019 is er voor sportorganisaties door VWS 80 miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld voor investeringen in sportaccommodaties. Medio september 2019 is er volgens de uitvoeringsorganisatie DUS-I voor bijna 58 miljoen euro aan BOSA subsidie aangevraagd. De komende maanden zal dit bedrag naar verwachting nog gaan oplopen, maar de vrees dat het budget in […]

11-07-2019

Hoe hoger het spelniveau, hoe slechter de financiële positie De nacompetitiewedstrijden zorgen altijd voor een spannend slot van de amateurvoetbalcompetitie in Nederland. Veel voetbalclubs willen met hun standaardteam graag op een niveau hoger uitkomen, maar de vraag is of dit – in financieel opzicht- wel zo aantrekkelijk is. SWS deed binnen haar portefeuille met meer […]

11-07-2019

SWS kan borgstellingen verlenen voor bancaire leningen van sportverenigingen die willen investeren in de accommodatie. Om deze investeringen te financieren wordt ook met enige regelmaat gebruik gemaakt van een ledenobligatie, waarbij de aflossingen periodiek worden geschonken aan de vereniging. De fiscale regelgeving die betrekking heeft op deze vorm van schenken wijzigt met ingang van 2020.

12-03-2019

Met de vaststelling van het Jaarverslag 2018 door het bestuur heeft SWS het afgelopen jaar qua verslaglegging afgesloten. Een succesvol jaar voor SWS. De 133 borgstellingen die in dit jaar zijn toegekend hebben bijgedragen aan de totstandkoming van ruim 44 miljoen euro aan investeringen door sportorganisaties. SWS is in 2018 niet aangesproken op de afgegeven […]

12-03-2019

Per 1 januari 2019 maakt Lucas Bolsius deel uit van het bestuur van SWS. Bolsius, die actief is als burgemeester van de gemeente Amersfoort, is de opvolger van Roel Robbertsen die na zeven jaar het bestuur van het Waarborgfonds heeft verlaten.

12-03-2019

Voor het merendeel van de sportverenigingen geldt dat contributie, sponsoring en kantineomzet de voornaamste pijlers zijn qua bron van inkomsten. Een bekwaam uitgevoerde bar- of kantine-exploitatie is dan ook een belangrijk element voor de bedrijfsvoering van een sportclub.

04-01-2019

De sportverenigingen waar SWS de jaarstukken van heeft ontvangen hebben in het afgelopen seizoen gemiddeld bijna 3% meer aan sponsoropbrengsten binnengekregen dan het jaar ervoor. Met name de tennisverenigingen profiteerden van hogere opbrengsten van sponsoring. In deze tak van sport bedroeg de stijging liefst 11%.

04-01-2019

Na jaren waarin SWS de financiële positie van sportverenigingen zag verslechteren kan 2018 worden bestempeld als een jaar waarin er sprake is van een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren.

04-01-2019

Per 1 januari 2019 zijn er een aantal fiscale maatregelen van kracht geworden die voor sportorganisaties financiële gevolgen zullen hebben. Meest ingrijpend is de verruiming van de btw-vrijstelling, waarvoor ter compensatie een subsidieregeling (BOSA) in werking is getreden. Andere wijzigingen betreffen de aanpassing van de vrijwilligersvergoeding en het kantineforfait.

04-01-2019

Met ingang van 1 januari 2019 heeft SWS haar toekenningsvoorwaarden en aanvraagprocedure aangepast. Bancaire leningen tot en met 75.000 euro kan SWS volledig borgen. In dat geval is dus geen aanvullende gemeentegarantie nodig. In de afgelopen jaren heeft SWS ervaring opgedaan met het 100% borgen van leningen ten behoeve van duurzame investeringen. Het financieringstraject dat […]

27-11-2018

SWS is de laatste jaren veelvuldig betrokken geweest bij financiering van duurzame investeringen. Mede door de subsidieregeling Bouw en onderhoud Sportaccommodatie (BOSA) verwacht SWS ook de komende jaren veel investeringen in duurzame maatregelen door sportorganisaties. Om andere clubs te inspireren duurzame maatregelen te treffen werkt SWS mee aan een verkiezing om de duurzaamste club van […]

26-11-2018

De introductie van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) voor sportorganisaties en de SPUK voor gemeenten, blijft de gemoederen flink bezig houden. Ondanks dat de datum van 1 januari 2019 rap dichterbij komt merkt ook SWS dat er nog tal van vragen zijn en het voor veel bestuurders nog niet duidelijk is wat […]

26-11-2018

Voor sportverenigingen is het zaak om het dak of daken van clubhuis, kantine of schuurtje nog eens goed te bekijken. Ligt daar asbestverdacht materiaal op, dan wordt het hoog tijd voor een plan. Na 2024 moet namelijk elk dak in Nederland asbestvrij zijn.

20-07-2018

In de Staatscourant van 20 juli 2018 is aangekondigd dat het Ministerie van VWS met ingang van 2019 jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar van 87 miljoen euro voor sportorganisaties. Deze komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij gaan investeren in de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie. Zowel […]

20-07-2018

De Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties  is bedoeld als stimulans voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Voor zowel sportverenigingen als andere niet-winstbeogende organisaties geldt dat zij met ingang van 1 januari 2019 aanspraak kunnen maken op deze subsidiepot van in totaal 87 miljoen euro. […]

20-07-2018

Bovenop de subsidie van 20% is het mogelijk om een extra 15% aan subsidiebijdrage te ontvangen. Voorwaarde hiervoor is dat de investering bijdraagt aan energiebesparing of duurzame energieopwekking of aan een betere toegankelijkheid van de sportaccommodatie.  Subsidieregeling vervangt de EDS-regeling Met de introductie van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie (EDS) voor sportverenigingen en sportstichtingen, […]

20-07-2018

De uitbreiding van de btw-sportvrijstelling heeft ook consequenties voor gemeenten die gelegenheid bieden tot sportbeoefening. Met ingang van 2019 hoeven zij geen btw meer in rekening te brengen, maar vervalt ook de mogelijkheid om de btw in aftrek te nemen. Compensatie voor gemeenten is mogelijk door een beroep te doen op de ‘sportcompensatieregeling’. Gevolgen uitbreiding […]

20-07-2018

Uit de startnota van het kabinet Rutte-III van 3 november 2017, viel al op te maken dat de btw-vrijstelling op sport verruimd zou gaan worden. Deze maatregel hing al langere tijd boven de markt, maar zal per 1 januari 2019 dan ook daadwerkelijk doorgang vinden. Een en ander leidt tot een geschatte extra opbrengst voor […]

19-06-2018

Sportorganisaties worden regelmatig geconfronteerd met commerciële partijen die schermen met het aanbod om tegen 1% te kunnen lenen. Deze partijen verstrekken echter niet zelf de lening maar adviseren deze af te sluiten bij een bank als de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Voorwaarde is dat de gemeente volledig garant staat voor het te lenen bedrag. Een […]

19-06-2018

Sportverenigingen kunnen in 2018 nog subsidie aanvragen voor investeringen in duurzame maatregelen voor hun sportaccommodatie. Er is per eind juni 2018 nog een bedrag van 1,7 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ (EDS). Voor sportverenigingen geldt een subsidiepercentage van 30% op de materiaalkosten indien wordt geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen of duurzame […]

16-05-2018

Een sportorganisatie die een borgstelling bij SWS aanvraagt maakt zelf de keuze bij welke bank een lening wordt aangevraagd. De praktijk leert dat dit de ABN AMRO Bank, ING Bank, Rabobank en Triodos Bank zijn waar deze clubs terechtkomen. Met deze banken heeft SWS werkafspraken vastgelegd om het aanvraagtraject voor de clubs eenvoudiger en voordeliger te […]

16-05-2018

‘SWS toetst de investeringsplannen op financiële haalbaarheid alvorens een borgstelling toe te kennen.’ Dat is kort samengevat de rol van SWS in het traject waarbij een sportorganisatie een bancaire financiering aanvraagt om de investeringsplannen te realiseren. Maar waar kijkt SWS dan precies naar? Waarop wordt de club beoordeeld? Welke aspecten spelen hierbij in meer of […]

15-01-2018

Per 1 januari 2018 zal Marieke van der Plas (41) actief zijn in het bestuur van SWS. Van der Plas, die in september 2017 benoemd is als directeur van de KNGU, wordt de opvolgster van Marieke van Doorn die na acht jaar het bestuur van het Waarborgfonds gaat verlaten. Plezier en veilig sporten Marieke van der […]

15-01-2018

Op basis van de toetsing van ruim 1.600 sportorganisaties concludeert SWS dat de financiële situatie van sportverenigingen in 2017 is gestabiliseerd. Voor het eerst sinds jaren heeft SWS de kwalificaties daarmee niet zien verslechteren. Reden voor deze trendbreuk zou kunnen liggen in het feit dat er gemiddeld genomen sprake is van een toename van inkomsten. […]

15-12-2017

SWS helpt verenigingen om tegen lage rentekosten te lenen bij banken. Zonder deze borgstelling is lenen bij banken in de regel niet mogelijk of worden forse rentekosten door banken berekend. SWS beoordeelt of een sportvereniging in staat is om aan zijn toekomstige verplichtingen te voldoen. Het uitgangspunt daarbij is dat SWS de ‘gehele sportvereniging’ in […]

15-12-2017

In zijn vooruitblik naar 2018 en de jaren daarna onderstreept de minister voor Medische Zorg en Sport, de heer Mr. Drs. Bruno Bruins, de grote rol die sport heeft in het leven van veel Nederlanders.  Om het plezier, de trots en de saamhorigheid die sport kan brengen te stimuleren is in het regeerakkoord een substantieel […]

15-12-2017

SWS heeft in december 2017 een overeenkomst gesloten met ING Bank. Door bij financieringsaanvragen samen op te trekken met SWS verwacht de bank meer voetbalverenigingen in Nederland te kunnen helpen. Voor SWS betekent de samenwerking dat de financieringsmogelijkheden voor voetbalclubs waar een borgstelling aan is toegekend verder worden uitgebreid. Bankpartners SWS Een sportorganisatie die een […]

25-09-2017

Banken lenen in de regel geen geld uit aan sportverengingen zonder borgstellingen. Waarom hebben banken eigenlijk dit beleid? ABN AMRO en Triodos bank -die beiden actief samenwerken met SWS- geven uitleg in dit artikel. Onderpand Volgens Cordi Blonk (Relatiemanager Franchise Clients ABN AMRO) is een onderpand bij bancaire financiering van belang. “Een probleem bij financiering […]

25-09-2017

Jaarlijks wordt er in Nederland voor meer dan 5,5 miljard euro aan goede doelen gegeven (bron: ‘Geven in Nederland’, tweejaarlijks onderzoek van de VU). Dit betreft het totaal aan giften van huishoudens, nalatenschappen, fondsen, bedrijven en kansspelen. Circa de helft hiervan gaat naar organisaties gericht op de kerk en levensbeschouwing, internationale hulp en gezondheidsorganisaties. De […]

25-09-2017

Ondanks dat het merendeel van de sportorganisaties voldoende in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, neemt het aantal sportorganisaties dat jaarlijks geld over houdt voor toekomstige investeringen de afgelopen jaren af. Dat constateert SWS aan de hand van de jaarstukken die jaarlijks worden opgevraagd bij de sportorganisaties waaraan een borgstelling is toegekend. […]

09-06-2017

De financiële situatie bij sportorganisaties is de afgelopen jaren verslechterd. SWS concludeert dit op basis van de financiële kwalificaties van sportclubs die in de periode 2010 – 2016 stelselmatig zijn afgenomen. De grote uitdaging voor sportorganisaties ligt er dan ook om de stijging van lasten in te perken en de inkomsten voor de club te vergroten. […]

09-06-2017

Voor een sportvereniging kunnen de financiële gevolgen groot zijn wanneer zij aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden schade door leden en/of derden óf wanneer er schade wordt aangebracht aan de eigendommen van de club. Het belang om goed verzekerd te zijn wordt dan ook wel door iedere clubbestuurder onderkent. Dat er strikte voorwaarden gelden waaraan […]

13-02-2017

Zaalhockey is één van de snelst groeiende sporten in Nederland. Dit jaar waren er 4,5% meer zaalhockeyers en in de afgelopen 10 jaar is het aantal zaalhockeyteams verdubbeld van 5.000 naar 10.000 teams die deelnemen aan de zaalcompetitie van de hockeybond (KNHB). Meer zaalhockeyers en teams betekent ook steeds meer wedstrijden en een groeiende wens van hockeyers om […]

24-08-2016

De projectadviseurs van SWS ervaren dikwijls dat veel sportorganisaties worstelen met het boekhoudkundig afschrijven en reserveren. Moeten wij als sportvereniging wel afschrijven? Gaat dit ten koste van de winst? Wat is het verschil tussen kosten en uitgaven? Hoeveel moeten wij reserveren? Voordat het juiste antwoord op deze vragen kan worden gegeven is het goed om […]

24-08-2016

De racketsport padel, met veel kenmerken van tennis en squash, is in opkomst en de verwachtingen zijn hoog. De KNLTB, die een nauwe samenwerking is gestart met de Nederlandse Padelbond, verwacht dat het aantal locaties waar padel beoefend kan worden explosief zal stijgen. Voor de pakweg 24 huidige locaties wordt een verdubbeling verwacht in 2016 […]

26-04-2016

Sportverenigingen leunen voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers. Deze draaien bardiensten, trainen teams of nemen zitting in een commissie. Daarnaast zijn er veel mensen die zich inzetten als bestuurslid voor een vereniging. Het bestuur is wettelijk belast met het besturen van de vereniging en zal in die hoedanigheid beslissingen moeten nemen. SWS […]

22-03-2016

De rente staat op een historisch laag niveau en dat is gunstig voor sportorganisaties die geld willen lenen om te investeren in de accommodatie. Penningmeesters die jaarlijks keurig een bedrag weten te reserveren voor toekomstige uitgaven, worden echter geconfronteerd met spaarrentes die tot ver onder de 1% zijn gedaald. Extra aflossen op lopende leningen is dan […]

01-09-2015

Het verlenen van borgstellingen ten behoeve van sportorganisaties die willen investeren in de eigen accommodatie is de primaire doelstelling van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Daarnaast wordt SWS met enige regelmaat door sportorganisaties en/of overheidsinstanties gevraagd om adviezen te verstrekken waarbij specifieke kennis van SWS gewenst is ten aanzien van de financiële situatie bij sportverenigingen. In […]

24-07-2015

Om investeringen in sportaccommodaties mogelijk te maken, worden door sportverenigingen dikwijls leningen afgesloten bij een bank. Een borgstelling vanuit de gemeente en SWS is daarbij in de regel een harde eis van de bank. Een financiering bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), in plaats van bij een commerciële bank, wordt ook regelmatig toegepast. Deze leningsvorm […]

01-05-2015

1. Het jaarverslag als visitekaartje voor de vereniging Een belangrijke voorwaarde voor een sportorganisatie om goed te kunnen functioneren, betreft het op de juiste wijze invulling geven aan en het zichtbaar maken van het financiële beleid. Het bestuur van een sportorganisatie maakt vooraf een begroting en legt door middel van het opstellen van de financiële […]

18-02-2015

<p>De gymnastieksport wordt in Nederland volop in verenigingsverband beoefend. Verenigingen zijn daarbij vaak gedwongen om gebruik te maken van verschillende locaties die meestal eigendom zijn van de gemeente. Nu binnen gemeenten niet altijd de middelen voorhanden zijn om de vaak verouderde accommodaties te renoveren of te vervangen, wordt gezocht naar alternatieven om de verenigingen voldoende […]

06-01-2015

Sportverenigingen hebben vaak personeelsleden in dienst die naast hun loon ook vaak vergoedingen voor kosten krijgen. Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) in Nederland ingevoerd. Dit kan voor sportverenigingen die medewerkers in dienst hebben in veel gevallen verstrekkende gevolgen hebben. Werkkostenregeling Met de werkkostenregeling heeft de overheid beoogd om het veelvoud […]

10-10-2014

Ontwikkeling De SWS heeft begin 2014 geconstateerd dat de financiële status van sportverenigingen de afgelopen vier jaren is verslechterd. Dalende sponsoropbrengsten, minder kantine inkomsten en verhoogde huurtarieven door de gemeente zijn voorname redenen dat verenigingen minder in staat zijn om geld te reserveren voor investeringen. Gemeenten geven tevens aan minder aan investeringssubsidies bij te kunnen […]

10-10-2014

Leningen- en garantiebeleid gemeenten Ten aanzien van het verstrekken van leningen en garanties door gemeenten geldt dat er, zowel op Nationaal – als op Europees niveau, sprake is van regelgeving waaraan moet worden voldaan. Zo stelt de Wet financiering decentrale overheden dat leningen en garanties alleen verstrekt mogen worden voor de uitoefening van de publieke […]