SWS spreekt 5 ambities uit in Beleidsplan 2018+

15-12-2017

In zijn vooruitblik naar 2018 en de jaren daarna onderstreept de minister voor Medische Zorg en Sport, de heer Mr. Drs. Bruno Bruins, de grote rol die sport heeft in het leven van veel Nederlanders.  Om het plezier, de trots en de saamhorigheid die sport kan brengen te stimuleren is in het regeerakkoord een substantieel bedrag toegevoegd aan de sportbegroting. Daarbij wordt benadrukt dat het van belang is dat de hoge kwaliteit van de Nederlandse sportaccommodaties gewaarborgd blijft. Dit sluit aan bij het ‘Beleidsplan 2018+’ dat SWS voor de komende jaren heeft vastgesteld en de specifieke ambities die hierin staan geformuleerd.

Beleidsplan 2018+

Voor sportorganisaties die willen investeren in de eigen accommodatie en hiervoor o.a. een lening willen aangaan bij een bank is de rol van SWS cruciaal. SWS kan de plannen toetsen op financiële haalbaarheid en de borgstelling verstrekken om de benodigde lening te krijgen. Sportorganisaties uit 34 verschillende takken van sport hebben in de 37-jarige historie van SWS ruim 2.000 keer met succes een beroep gedaan op SWS. Dit heeft er mede toe geleid dat er in die periode voor ruim 800 miljoen euro is geïnvesteerd in de Nederlandse sportinfrastructuur.

SWS heeft de vraag naar borgstellingen zien veranderen. Om ook in de komende jaren te kunnen anticiperen op deze vraag heeft SWS een vijftal ambities geformuleerd die de basis vormen voor het ‘Beleidsplan 2018+’ welke in december 2017 door het bestuur van SWS is vastgesteld.

5 ambities

In het werkveld van SWS zijn er nauwe banden met banken en andere kredietverstrekkers, sportbonden, VSG, het Ministerie van VWS en NOC*NSF. Samenwerking met deze partijen is van belang om de sportorganisaties voldoende te kunnen blijven ondersteunen middels het verstrekken van een borgstelling. Dat zal ook de komende jaren prioriteit blijven voor SWS.

Om die rol nog beter in te kunnen vullen heeft SWS een vijftal ambities geformuleerd waar de komende jaren invulling aan gegeven zal moeten worden:

Klaar voor de toekomst

Volgens Dick Zeegers, directeur van SWS, is de opdracht die hij en zijn team hebben meegekregen van het bestuur van SWS duidelijk: “De laatste jaren laten zien dat steeds meer sportorganisaties een beroep doen op SWS. Deze groep willen wij blijven ondersteunen en waar mogelijk zelfs beter!”. Zeegers onderkent dat er daarbij enkele uitdagingen staan te wachten: “De financiële situatie van sportorganisaties hebben wij in de afgelopen jaren zien verslechteren. Vraag is wat hiervan de invloed is op de toekomstige investeringen. Dat geldt ook voor de aankomende verruiming van de BTW-vrijstelling. Wij zien het als onze taak om ervoor te blijven zorgen dat sportorganisaties voldoende in staat blijven om de kwaliteit van de accommodatie op peil te houden.”

Deel dit bericht