04-05-2020

ALV in Corona tijden

Veel sportclubs stellen door het sluiten van het sportpark de Algemene Ledenvergaring (ALV) uit. Desalniettemin kan het voorkomen dat de vereniging noodzakelijke besluiten moet nemen over investeringen of financiering.

Statuten ALV

Bij alle verenigingen moet het bestuur op een ALV binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een bestuursverslag uitbrengen over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid. Uitstel is alleen mogelijk als de ALV hiermee heeft ingestemd. Statutair is verder vaak bepaald dat voor het aangaan van overeenkomsten en financieringen toestemming van de ALV nodig is.

Hoe gaat de ALV in Corona tijden?

Voor verenigingen geldt dat elektronisch stemmen in een algemene ledenvergadering alleen is toegestaan als de statuten hierin voorzien en dat het houden van een fysieke algemene vergadering vereist is. Het houden van een volledig elektronische vergadering zou daarom op dit moment niet mogelijk zijn.
De overheid erkent dit probleem, waardoor op 22 april 2020 het wetsvoorstel ‘Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ is goedgekeurd door de Tweede Kamer. Deze Tijdelijke Wet COVID-19 biedt de mogelijkheid voor verenigingen om tijdelijk af te wijken van wettelijke verplichtingen voor het houden van de algemene vergadering en het opstellen van de jaarrekening.

Voorwaarden

Voor een digitale vergadering gelden wel een aantal voorwaarden:

  • De Algemene Ledenvergadering moet door alle leden te volgen zijn.
  • De leden zijn tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld.
  • De ingebrachte vragen moeten tijdens de vergadering worden beantwoord en deze antwoorden worden op de website van de vereniging geplaatst of via een ander elektronisch communicatiemiddel toegankelijk gemaakt voor de leden.

Naast de mogelijkheid om een ALV volledig elektronisch te houden, bevat het wetsvoorstel ook een mogelijkheid voor het bestuur van een vereniging om de Algemene Ledenvergadering uit te stellen met maximaal vier maanden. In dat geval heeft de ALV geen bevoegdheid meer tot verlenging.
De wet is, zoals het al zegt, tijdelijk van aard. Voorgesteld is dan ook om de wet op 1 september 2020 te laten vervallen, tenzij bij koninklijk besluit een andere datum wordt bepaald.

Deel dit bericht