11-07-2019

Beperking giftenaftrek met ingang van 2020

SWS kan borgstellingen verlenen voor bancaire leningen van sportverenigingen die willen investeren in de accommodatie. Om deze investeringen te financieren wordt ook met enige regelmaat gebruik gemaakt van een ledenobligatie, waarbij de aflossingen periodiek worden geschonken aan de vereniging. De fiscale regelgeving die betrekking heeft op deze vorm van schenken wijzigt met ingang van 2020.

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat giften aan sportverenigingen in de regel slechts in aanmerking komen voor aftrek wanneer het een periodieke gift betreft. Dat betekent dat er gedurende minimaal 5 jaar een zelfde bedrag wordt betaald aan de vereniging. Dit moet ook schriftelijk zijn vastgelegd.

Combinatie met een obligatieplan

In de praktijk ziet SWS dat een periodieke schenking vaak wordt gecombineerd met een obligatieplan. Voor een deel van de financiering van een gewenste investering wordt dan gekozen voor een uitgifte van obligaties. Meestal in aanvulling op een bancaire lening. De obligatiehouder verplicht zich dan bijvoorbeeld om jaarlijks de aflossing weer terug te schenken aan de vereniging.
Voor de vereniging kan dit een goedkope manier van financieren zijn, terwijl de obligatiehouder/schenker naast de rentevergoeding ook een deel van de schenking terugontvangt via de inkomstenbelasting. Om te berekenen hoe dit in financiƫle zin uitpakt voor de obligatiehouder is naast het rentepercentage ook van belang tegen welk tarief de gift kan worden afgetrokken. In 2019 is het nog zo dat iemand die in het toptarief IB valt 51,75% van de gift terug kan ontvangen.

Wijziging aftrek met ingang van 2020

In het Belastingplan 2019 is aangekondigd dat met ingang van 2020 een gift niet meer aftrekbaar is tegen het dan geldende toptarief van 50,5% maar het aftrektarief 46% bedraagt. In de jaren daarna wordt de aftrek met 3% per jaar verlaagd tot 37,05% in 2023.
Voor periodieke giften die al zijn ingegaan kan dit tot gevolg hebben dat de aftrek lager uitvalt dan gedacht. SWS raadt de sportverenigingen, die een dergelijk obligatieplan met schenking hebben lopen, aan om de betrokkenen hier vooraf over te infomeren.

Deel dit bericht