12-03-2019

BOSA subsidie gunstig voor veel sportverenigingen

Voor sportverenigingen geldt dat zij vanaf 2 januari 2019 aanspraak kunnen maken op een subsidieregeling van in totaal 87 miljoen euro. De subsidieregeling is bedoeld als stimulans voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen.

Positieve reacties

SWS krijgt veel reacties van sportbestuurders over de regeling. Er zijn vragen die uiteenlopen van wat het betreffende subsidiepercentage is, tot welke investeringen subsidiabel zijn. Over het algemeen zijn bestuurders positief over de regeling in zijn geheel. De afhandeling van de aanvragen door DUS-I wordt als goed ervaren. De verwachting is dat na 1 april 2019 DUS-I de eerste toekenningen voor subsidie zal verlenen.

Omvang subsidiepot

Eind 2018 werd er door veel sportbestuurders de vraag gesteld of de 87 miljoen euro voldoende is om alle aanvragen te kunnen honoreren. Per 1 maart is er volgens DUS-I voor ongeveer 45 miljoen euro aangevraagd. De komende maanden zal dit bedrag nog gaan oplopen, maar de vrees dat het budget in januari al zou vollopen is -gelukkig- ongegrond geweest.

Onderhoud

Een vraag die veelvuldig aan SWS-adviseurs wordt gesteld is of de kosten voor het onderhoud van de accommodatie ook in aanmerkingen komen voor subsidie. Veel bestuurders leggen de focus op de investeringen in bijvoorbeeld de kleedkamers of velden. Echter ook het onderhoud van sportaccommodaties, de schoonmaakkosten of de aanschaf van sportmaterialen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Bij sportmaterialen kan gedacht worden aan klimrekken, trampolines of doelen, maar bijvoorbeeld ook aan de aanschaf van nieuwe ballen, discussen of matten. Kosten voor gas, water of licht vallen niet onder deze definitie.

Minimaal 5.000 euro subsidie

Om voor een subsidie in aanmerking te komen moeten de investeringen en kosten, al dan niet gezamenlijk, minimaal de omvang hebben dat het subsidiebedrag minimaal 5.000 euro bedraagt. Voor investeringen geldt dus dat deze -bij een percentage van 20%- minimaal 25.000 euro moet bedragen. Als in duurzaamheid of toegankelijkheid wordt geïnvesteerd is de minimale investering 14.285 euro. Het subsidiabele bedrag is dus leidend en niet het investeringsbedrag. Wel kunnen de investeringen in een tijdsbestek van maximaal 12 maanden worden gedaan. Voor een club kan het dus gunstig zijn om de investeringsmomenten goed te plannen.

Voorfinanciering

Mocht een vereniging minder dat 25.000 euro subsidie aanvragen dan dienen de investeringen zelf te worden voorgefinancierd. Pas als de offertes en betalingsbewijzen kunnen worden overlegd zal DUS-I overgaan tot verstrekken van de subsidie. Mede gelet op de periode die kan liggen tussen het aanvragen van de subsidie en de uitkering hiervan, is het voor de sportorganisatie van belang hier rekening mee te houden in de liquiditeitsplanning. Voor een subsidie boven de 25.000 euro kan een voorschot worden aangevraagd.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling kan worden verkregen bij de uitvoerder van de regeling DUS-I.

Deel dit bericht