Compensatie voor verruiming btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019

20-07-2018

Uit de startnota van het kabinet Rutte-III van 3 november 2017, viel al op te maken dat de btw-vrijstelling op sport verruimd zou gaan worden. Deze maatregel hing al langere tijd boven de markt, maar zal per 1 januari 2019 dan ook daadwerkelijk doorgang vinden. Een en ander leidt tot een geschatte extra opbrengst voor de schatkist van 241 miljoen euro. Niet geheel toevallig het bedrag dat nu beschikbaar is gesteld voor de subsidieregeling die op 20 juli 2018 is aangekondigd.

Verruiming sportvrijstelling

De activiteiten van sportverenigingen aan hun leden vallen in de huidige situatie al onder de btw-sportvrijstelling. Dat betekent bijvoorbeeld dat over de ontvangen contributies geen btw afgedragen hoeft te worden.

Voor exploitanten van sportaccommodaties geldt dat wanneer zij gelegenheid bieden tot sportbeoefening, onder voorwaarden het zogenaamde Sportbesluit kunnen toepassen. Daarbij wordt het verlaagde tarief van 6% btw in rekening gebracht aan de gebruiker, terwijl er anderzijds het recht is op aftrek van de btw (meestal 21%) die drukt op alle kosten en investeringen.

De aangekondigde verruiming van de btw-sportvrijstelling houdt in dat ook niet-winstbeogende organisaties onder de vrijstelling komen te vallen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan gemeenten maar ook beheerstichtingen die een sportaccommodatie exploiteren. 

Financieel nadeel voor de sportverenigingen

Daar waar een ‘verruiming van de vrijstelling’ in eerste instantie de suggestie wekt dat dit voordelig is voor de sport, gaat dat in de praktijk niet op. De vrijstelling van de 6% wordt ruimschoots te niet gedaan door het niet langer in aftrek kunnen nemen van de 21% btw. De vrijstelling levert de schatkist naar verwachting 241 miljoen euro aan extra inkomsten op. De exploitant zal er veelal voor kiezen om dit nadeel door te belasten aan de gebruiker van de accommodatie. Dat betreft veelal een sportvereniging. Zonder compensatie van dit nadeel zal het verhogen van de vrijstelling dan ook vrijwel zeker tot gevolg hebben dat het sporten duurder gaat worden aangezien ook de verenigingen deze extra lasten zullen doorbelasten aan hun leden.

Compensatie verdeeld over 2 potten

De partijen die geconfronteerd worden met de verhoging van de btw-vrijstelling kunnen grofweg verdeeld worden in 2 groepen. Enerzijds betreft dit de gemeenten die gekozen hebben voor toepassing van het regime voor gelegenheid bieden tot sportbeoefening. En anderzijds zijn het de stichtingen die vaak een nauwe betrokkenheid hebben met één of meerdere sportverenigingen. Deze zogenaamde beheerstichtingen zijn vaak opgericht om fiscale redenen en exploiteren veelal de (kunstgras-)velden, kleedkamers en/of andere sportgerelateerde ruimten op het sportpark van de vereniging. Ervaring van SWS leert dat in circa 50% van de gevallen waarbij een beroep wordt gedaan op SWS om borg te staan voor een bancaire lening, de hoofdaanvrager een stichting is.

Om sportverenigingen die (nog) geen stichting hebben niet achter te stellen is er voor gekozen dat ook de verenigingen aanspraak kunnen maken op de subsidiepot voor de stichtingen.

Gevolgen voor bestaande situaties

Nu er geen financieel voordeel meer lijkt te zitten in het aanhouden van een stichting roept dit de vraag op of bestaande stichtingen nog gehandhaafd moeten blijven. Dit zal volgens SWS per situatie moeten worden bekeken waarbij het raadzaam is om je hier als vereniging goed over te laten adviseren. Denk daarbij aan eigendommen die wellicht moeten worden overgedragen van de stichting aan de vereniging, gebruiksrechten van grond die aangepast moeten worden, evenals mogelijke subsidiestromen, financieringen en andere contracten.

In ieder geval zal ook bij het handhaven van de huidige rechtsverhoudingen opnieuw moeten worden gekeken naar de onderlinge verhouding tussen stichting en vereniging. De gebruiksovereenkomst zal moeten worden aangepast en mogelijk biedt dit direct kansen om andere afspraken te herzien.

Zorg in ieder geval dat u de gevolgen hiervan tijdig in beeld heeft.

 

Deel dit bericht