Extra subsidie voor energiebesparende maatregelen en verbeteren toegankelijkheid

20-07-2018

Bovenop de subsidie van 20% is het mogelijk om een extra 15% aan subsidiebijdrage te ontvangen. Voorwaarde hiervoor is dat de investering bijdraagt aan energiebesparing of duurzame energieopwekking of aan een betere toegankelijkheid van de sportaccommodatie. 

Subsidieregeling vervangt de EDS-regeling

Met de introductie van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie (EDS) voor sportverenigingen en sportstichtingen, benadrukte het Ministerie van VWS al het belang dat zij hecht aan het verduurzamen van sportaccommodaties. Deze regeling is anno 2018 nog altijd een groot succes gelet op de vraag die er vanuit de sport is naar deze subsidie.

Nu de nieuwe Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties per 1 januari 2019 wordt geïntroduceerd komt de EDS-regeling te vervallen. Om het investeren in LED-verlichting, zonnepanelen en andere energiebesparende of -opwekkende maatregelen financieel te stimuleren komt een extra subsidie van 15% beschikbaar bovenop het standaardpercentage van 20%. Dat betekent dat dus 35% van de investering kan worden gesubsidieerd. Dat is 5% hoger dan het percentage in de EDS-regeling. Daar komt bij dat er in de nieuwe regeling geen onderscheid wordt gemaakt tussen materiaalkosten en arbeidsloon. In de EDS-regeling waren ‘slechts’ de materiaalkosten subsidiabel.

In het nadeel van de nieuwe regeling speelt wel de hoogte van de minimale investering die moet worden gedaan om in aanmerking te komen voor subsidie. Dat bedrag ligt in de huidige EDS-regeling lager.

Extra aandacht voor toegankelijkheid accommodaties

Het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking dat in 2016 door Nederland is geratificeerd, moet bijdragen aan de positie van deze mensen zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Begin 2018 is een actieplan van de minister van BZK, belangenorganisaties van mensen met een beperking en bij de bouw betrokken partijen, naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarmee wordt ingezet op het vergroten van het bewustzijn over goede toegankelijkheid van openbare gebouwen en voorzieningen.

Om ook sportorganisaties te stimuleren hiervoor de gewenste maatregelen te nemen wordt een extra subsidie in het vooruitzicht gesteld. Dit percentage is eveneens vastgesteld op 15% zodat ook voor dit type investeringen een subsidiebijdrage van 35% van de kosten tot de mogelijkheden behoort. Voor de specifieke voorwaarden waaraan voldoen moet worden is een maatregelenlijst opgesteld.

 

Deel dit bericht