04-01-2019

Financiële situatie van sportverenigingen is in 2018 verbeterd

Na jaren waarin SWS de financiële positie van sportverenigingen zag verslechteren kan 2018 worden bestempeld als een jaar waarin er sprake is van een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren.

Financiële status 2018

Anno 2018 ontvangt SWS van ruim 1.700 sportorganisaties jaarstukken die – in verband met de in het verleden afgegeven borgstelling – jaarlijks worden gecontroleerd. Aan alle dossiers wordt een kwalificatie toegekend, die onder meer wordt bepaald op basis van het vermogen, de liquiditeitspositie, de resultatenrekening en de begroting.

In de portefeuille van SWS wordt 9% van de dossiers in 2018 als uitstekend gekwalificeerd. 35% van de sportverenigingen krijgt de kwalificatie ‘goed’, ‘redelijk’ 50%, ‘matig’ 4% en van 2% van de sportverenigingen is de financiële positie als ‘problematisch’ te beschouwen.

Ruim 94% procent van de clubs wordt dus als redelijk of beter aangemerkt. Deze clubs lijken voldoende in staat om te kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen die zij aan de bank verschuldigd zijn. De kwalificaties zijn daarmee beter dan in 2015, toen nog 91% van de dossiers van SWS als redelijk of beter werd aangemerkt. “Het aantal dossiers in de voor SWS precaire categorie is procentueel met 33% afgenomen”, stelt SWS-directeur Dick Zeegers. “Dit is een substantiële verbetering waar we als fonds enorm blij mee zijn.”

"Het aantal dossiers in de voor SWS precaire categorie is procentueel met 33% afgenomen."

Toekomstverwachting

Voor de komende jaren is SWS gematigd positief. Daarbij is het onder andere van belang hoe in de praktijk de verruiming van de btw-vrijstelling uitpakt en wat het effect zal zijn van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Met name voor sportverenigingen die in de ‘oude’ situatie niet in aanmerking kwamen voor het verrekenen van de btw kan deze regeling een positief effect hebben op de investeringen ten behoeve van de eigen accommodatie. Want ook zij komen in aanmerking voor de subsidie van 20% (of zelfs 35%).

Voor de sportorganisaties die bancair moeten lenen om een investering te kunnen realiseren is het volgens Zeegers van belang dat de rente niet te snel oploopt. “De huidige relatief lage rentestand heeft het financieringsklimaat voor sportorganisaties verbeterd. De lagere rentelasten hebben bijgedragen aan de verbetering van de financiële positie. Om de positieve tendens van het afgelopen jaar te kunnen voortzetten is het dan ook van belang dat sportorganisaties ook in de komende jaren tegen deze gunstige condities kunnen blijven lenen.”

Deel dit bericht