05-02-2020

Financieren grootste obstakel voor verduurzaming: SWS kan hulp bieden

Op 23 januari 2020 is de Routekaart Verduurzaming Sport getekend door het ministerie van VWS, NOC*NSF, VSG, de provincies en het platform ondernemende sportaanbieders. SWS heeft samen met andere partners het deelakkoord ‘co2 reductie’ getekend. Het akkoord moet bijdragen om de sport duurzamer te maken. De afgelopen jaren is er door sportverenigingen al voor meer dan 100 miljoen euro geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen. De doelstelling van het kabinet is dat in 2050 alle sportclubs volledig duurzaam zullen zijn. Verenigingen die willen investeren en daarbij een financiering nodig hebben kunnen een beroep doen op SWS.

Financiering belemmering

Het Mulier Instituut heeft in 2019 onderzocht wat de belemmeringen zijn voor verenigingen om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Bijna de helft van de clubs geeft aan dat de financiering van deze investeringen een obstakel vormt. Anderzijds is voor 56% van de ondervraagde sportclubs ‘directe kostenbesparing’ juist het belangrijkste argument om wél te investeren in deze maatregelen. Om clubs te bewegen om mee te gaan in de verduurzamingsopgave is het dus van belang dat de financiële businesscase goed is. SWS kan hieraan bijdragen.

Wat doet SWS?

SWS kan zorgen voor een borgstelling voor de financiering. Door het verlenen van een borgstelling (eventueel gezamenlijk met de gemeente) kan de vereniging tegen marktconforme voorwaarden een financiering bij een zelfgekozen bank krijgen.

Wat moet de vereniging doen?

De haalbaarheid van een investering wordt door SWS getoetst. Om dit te kunnen toetsen moet de vereniging onder andere de jaarstukken van de laatste twee jaar indienen, het investeringsplan en de ledentallen opgeven. SWS toetst dan of vereniging de kapitaalslasten van de nieuwe lening redelijkerwijs kan dragen. Bij duurzame maatregelen is de kans groot dat de aanvraag wordt gehonoreerd aangezien de financieringslasten meestal kunnen worden opgevangen door de besparing op de energielasten.

Voorlichting

Om gemeenten te inspireren om met het beleid omtrent duurzame investeringen aan de slag te gaan werkt SWS mee aan een ‘duurzaamheidstour’. Op plekken in heel Nederland worden momenteel informatiesessies gehouden.

Deel dit bericht