25-01-2024

Hypothecaire zekerheid als voorwaarde voor het verstrekken van een borgstelling

Bij het verstrekken van een borgstelling door Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) geldt in de regel als voorwaarde de vestiging van een hypotheek. Deze hypothecaire inschrijving fungeert als zekerheid voor de betaling van alle bedragen die SWS nu of in de toekomst te vorderen heeft van de aanvrager in verband met de verstrekte borgstelling. Wanneer deze vorm van zekerheidsstelling ook door de bank en/of gemeente wordt gevraagd zal er gezamenlijk worden ingeschreven.

Uitoefenen hypotheekrecht

Wanneer SWS wordt aangesproken op de afgegeven borgstelling en als gevolg hiervan een regresvordering krijgt op de aanvrager, kan het hypotheekrecht worden uitgeoefend. Dit geeft SWS het recht om de geregistreerde goederen waarop de inschrijving betrekking heeft, te verkopen zonder dat daarvoor een executoriale titel bij de rechter hoeft te worden verkregen. Dit geldt ook voor de situatie waarbij SWS een vordering heeft gekregen op de aanvrager als gevolg van het opleggen van de boeteclausule die is opgenomen in de met SWS afgesloten overeenkomst.

Voorwaarden aan vestigen hypotheek

Het vestigen van een hypotheekrecht is echter enkel mogelijk op registergoederen. In de context van sportaccommodaties, waar de ondergrond vaak eigendom is van de gemeente terwijl de sportorganisatie verantwoordelijk is voor de investering in de opstallen, is het essentieel het gebruiksrecht adequaat te waarborgen. Dit geldt met name voor het kunnen vestigen van een hypotheek. Indien de sportorganisatie geen eigenaar is van de ondergrond, kan het vestigen van een zakelijk recht (zoals opstalrecht, erfpacht, appartementsrecht) het vestigen van een hypotheek mogelijk maken. Let op dat het in dit geval gaat om een zogenaamd ‘zelfstandig recht’. In de praktijk ziet SWS nog wel eens dat er sprake is van een ‘huurafhankelijk recht’. Bij een huurafhankelijk recht van opstal zijn de afspraken die zijn vastgelegd in de opstalovereenkomst alleen van toepassing zolang de huurovereenkomst die er onder ligt voor het gebruik van de grond van kracht is. Dit biedt niet alleen minder zekerheid voor de sportclub maar laat ook het vestigen van een hypotheek niet toe.

Gezamenlijke inschrijving en keuze notaris

Wanneer naast SWS ook de bank en/of de gemeente een hypothecaire inschrijving als voorwaarde opnemen voor het verlenen van een financiering c.q. een garantie, dient er sprake te zijn van een gezamenlijke 1ste inschrijving. In overleg tussen de hypotheeknemers zal vervolgens een rangorde worden overeengekomen voor het geval het mocht komen tot uitwinning van de hypotheek.
Als minimale inschrijving geldt het bedrag waarvoor door SWS een borgstelling wordt verleend of het totale bedrag van de financiering indien het een gezamenlijke 1ste inschrijving betreft. Wanneer de sportorganisatie verwacht in de nabije toekomst wederom een beroep te moeten doen op een kredietverstrekker en SWS en gemeente, kan het verstandig zijn om te kiezen voor een hogere inschrijving. Dat voorkomt wellicht dat bij een nieuwe financiering een nieuwe inschrijving nodig is hetgeen kostenbesparend kan werken.
In de regel staat het de sportorganisatie vrij om een notaris te kiezen. Aangezien de tarieven sterk kunnen verschillen kan het lonend zijn om hiervoor meerdere offertes op te vragen. Wanneer er sprake is van een gezamenlijke inschrijving waarbij de bank één van de hypotheeknemers is, zal doorgaans de bank de notaris voorzien van de benodigde stukken om te komen tot een concept-hypotheekakte. In andere gevallen ligt het initiatief bij de sportorganisatie, die eventueel gebruik kan maken van een modelakte die bij SWS opvraagbaar is.

Deel dit bericht