01-12-2021

Minimum bedrag voor BOSA verlaagd naar 2.500 euro

Veel sportorganisaties maken gebruiken van de BOSA subsidieregeling (Bouw en onderhoud Sportaccommodaties). Indien wordt geïnvesteerd in de accommodatie wordt door DUS-I een subsidie verstrekt van 20%. Voor o.a. duurzame maatregelen geldt hier bovenop nog een bonus van 10% subsidie. In totaliteit heeft het Ministerie van VWS middels de BOSA regeling 87 miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld voor investeringen in sportaccommodaties. Het minimum aan te vragen subsidiebedrag zal per 1 januari 2022 worden verlaagd van 5.000 euro naar 2.500 euro.

Minimaal 2.500 euro subsidie

Om voor een subsidie in aanmerking te komen moeten de investeringen en kosten voldoende van omvang zijn om voor het minimale subsidiebedrag van 2.500 euro in aanmerking te komen. Uitgaande van een subsidiepercentage van 20% betekent dit dat er voor minimaal 12.500 euro moet worden geïnvesteerd. Als in duurzaamheid of toegankelijkheid wordt geïnvesteerd (subsidiepercentage 30%) is de minimale investering 8.333 euro. De te ontvangen subsidie is dus leidend en niet het investeringsbedrag. De investeringen moeten in een tijdsbestek van maximaal 12 maanden worden gedaan. Voor een club kan het dus gunstig zijn om de investeringsmomenten goed te plannen.

Snellere afhandeling

De afgelopen jaren maakten veel sportorganisaties gebruik van de BOSA regeling. Punt van kritiek van sportbestuurders was nog wel eens dat de afhandeling van de subsidie relatief lang op zich liet wachten. De uitvoeringsorganisatie van de regeling (DUS-I) heeft zich dat aangetrokken en inmiddels worden de subsidies sneller verwerkt.

Onderhoud subsidiabel

SWS-adviseurs zagen in de afgelopen jaren veelvuldig dat bestuurders de focus leggen op investeringen in bijvoorbeeld de kleedkamers of velden. De gemaakte kosten voor het onderhoud van sportaccommodaties, de schoonmaakkosten en/of de aanschaf van sportmaterialen worden dan (helaas) niet meegenomen in de subsidieaanvraag. Dit terwijl voor deze uitgaven eveneens een beroep kan worden gedaan op de BOSA-subsidie en deze kosten kunnen worden gebundeld met die van de investering. Bij sportmaterialen kan gedacht worden aan klimrekken, trampolines of doelen, maar bijvoorbeeld ook aan de aanschaf van nieuwe ballen, discussen of matten. Kosten voor gas, water of licht vallen niet onder deze definitie.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling kan worden verkregen bij de uitvoerder van de regeling DUS-I .

Deel dit bericht