Sporthallen vaker bancair gefinancierd

18-02-2015

<p>De gymnastieksport wordt in Nederland volop in verenigingsverband beoefend. Verenigingen zijn daarbij vaak gedwongen om gebruik te maken van verschillende locaties die meestal eigendom zijn van de gemeente. Nu binnen gemeenten niet altijd de middelen voorhanden zijn om de vaak verouderde accommodaties te renoveren of te vervangen, wordt gezocht naar alternatieven om de verenigingen voldoende te kunnen faciliteren. Daarbij is ook nadrukkelijk een rol weggelegd voor de verenigingen, de bond en SWS.</p>

<h3>Steeds meer verenigingen worden geconfronteerd met investeringsvraagstukken</h3>
<p>Nederland telt ruim 1100 gymclubs die zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Met in totaal meer dan 245.000 leden, verdeeld over 15 gymdisciplines, is dit één van de grootste sportbonden die we in ons land kennen. Kenmerkend voor het merendeel van deze verenigingen is dat er gebruik wordt gemaakt van verschillende sporthallen, gymzalen en overige ruimten om de leden te voorzien van het gewenste aanbod. Veelal betreft het gemeentelijke accommodaties die door de desbetreffende vereniging worden gehuurd. Veel van deze accommodaties zijn gebouwd in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. Dat betekent dat veel gemeenten voor de keuze staan om deze accommodaties te renoveren of te vervangen. Nu in de huidige tijd de gelden hiervoor niet altijd beschikbaar zijn, is ook vanuit de bond de ontwikkeling waargenomen dat steeds vaker de verenigingen worden gedwongen om zelf te investeren in de accommodatie.</p>
<h3>Verenigingen met ‘accommodatiewens’ kunnen op steun rekenen van de KNGU</h3>
<p>Dit leidt er mede toe dat steeds meer clubs de ambitie hebben om te komen tot een eigen specifieke gymsportaccommodatie. De KNGU vindt dat een zeer goede ontwikkeling en wil de clubs graag ondersteunen bij die ambitie. Dit heeft er onder andere toe geleid dat ‘meer en betere accommodaties’ één van de speerpunten is in het <a href=”http://www.kngu.nl/bondsinformatie/jaarplan?q=jaarplan%202015″>jaarplan 2015</a>. Ook is een <a href=”http://www.gymsport.nl/clubmanagement/accommodatie-en-huisvesting/288-accommodatie-stappenplan”>’Stappenplan Accommodatie check'</a> beschikbaar op de website en is er een digitaal <a href=”http://www.gymsport.nl/clubmanagement/accommodatie-en-huisvesting/platform-gymsport-accommodaties”>platform</a> waarbij het de bedoeling is dat er kennis wordt uitgewisseld op het gebied van gymsport accommodaties.</p>
<h3>Verenigingen slaan handen ineen om eigen hal te realiseren</h3>
<p>Een in het oog springend voorbeeld is de recent opgeleverde nieuwe turnhal van de Stichting Westlandse Gymnastiek Verenigingen op Sportpark De Hoge Bomen in Naaldwijk, gelegen in de gemeente Westland. Binnen deze gemeente zijn vele turnverenigingen met ieder een eigen identiteit en bestaansrecht. Maar ook allemaal verenigingen die op verschillende locaties gymzalen, sporthallen en andere mogelijkheden zochten om aan de vraag van de leden te kunnen voldoen.</p>
<p>Op initiatief van een aantal leden van de grootste vereniging is toen de Stichting Westlandse Gymnastiek Verenigingen (SWVG) opgericht. In samenspraak met 11 verenigingen is gezocht naar een mogelijkheid om een hal te bouwen voorzien van alle mogelijkheden om de leden, van jong tot oud en van recreant tot topturner, voldoende te kunnen faciliteren.<br>Hoewel de plannen op veel enthousiasme konden rekenen bij de leden van de verenigingen, was de financiering van dit 1,3 miljoen euro kostende project nog wel een horde die genomen moest worden. Middels acties binnen de verenigingen om voor dit specifieke project geld op te halen en een subsidie van de gemeente Westland is de stichting hier grotendeels in geslaagd. Voor de resterende 300.000 euro is tenslotte een beroep gedaan op de bank. Op voorwaarde dat de SWS en gemeente borg staan voor de aflossingen, bleek deze bereid te zijn het gewenste bedrag te financieren. De SWS heeft vervolgens de plannen getoetst op financiële haalbaarheid en uiteindelijk de aanvraag voor een borgstelling gehonoreerd. Dit was voor de gemeente aanleiding om ook een borgstelling af te geven voor de resterende 50% van de benodigde financiering.</p>
<p>&nbsp;<img src=”/images/turnhal.jpg” alt=”turnhal” width=”450″ height=”301″></p>
<h3>Voorbeeldproject voor andere verenigingen en gemeenten</h3>
<p>Voormannen van de SWVG, Cees van Dalen en Nico Koers, hebben alles in het werk gesteld om de betrokken verenigingen te overtuigen van het nut en de noodzaak van deze hal. In de 2e helft van 2014 is een hal gebouwd die kan worden opgesplitst in drie verschillende hallen die alle mogelijkheden biedt die een turnvereniging zich kan wensen. In de recent geopende hal kunnen tussen de 3.500 en 4.500 turners, acrogymnasten, dansers en andere gymnasten gebruik maken van de accommodatie. Daarmee is na een periode van 10 jaar van voorbereiding en overleg een hal gerealiseerd die ook bij de KNGU niet onopgemerkt is gebleven. Volgens informatie van de vereniging is er al geïnformeerd naar mogelijkheden voor een trainingsstage met de EK-damesselectie.<br>Om ook andere gymnastiekverenigingen te helpen die soortgelijke plannen hebben heeft de SWVG de contouren van het traject voor het bouwen van de hal beschikbaar gesteld aan de KNGU.</p>

Deel dit bericht