12-03-2019

Sportorganisaties beoordelen dienstverlening SWS met een 8,2

Met de vaststelling van het Jaarverslag 2018 door het bestuur heeft SWS het afgelopen jaar qua verslaglegging afgesloten. Een succesvol jaar voor SWS. De 133 borgstellingen die in dit jaar zijn toegekend hebben bijgedragen aan de totstandkoming van ruim 44 miljoen euro aan investeringen door sportorganisaties. SWS is in 2018 niet aangesproken op de afgegeven borgstellingen en de financiële situatie van de verenigingen heeft een lichte verbetering laten zien. De sportorganisaties weten de dienstverlening van SWS te waarderen, getuige de 8,2 die als gemiddelde wordt gegeven na afloop van het borgstellingstraject.

‘Extra stap’ in financieringstraject

Of het nou gaat om nieuwbouw, verbouw, uitbreiding of verduurzaming van de accommodatie, voor allemaal geldt dat het intensieve trajecten zijn waar het bestuur van een sportorganisatie, of een hiervoor aangestelde werkgroep, vaak maar één keer tijdens de bestuursperiode mee te maken krijgt. Ondanks dat gemiddeld 50% van de investering bancair geleend wordt, is dan ook niet iedere vereniging er van op de hoogte dat vrijwel altijd door de bank gevraagd wordt naar zekerheden in de vorm van een borgstelling van SWS en afhankelijk van het te lenen bedrag, een garantie van de gemeente.
Voor de betreffende club betekent dit dus vaak een extra stap die gezet moet worden in het financieringstraject. SWS toetst de financiële haalbaarheid van het project en om dit op een gedegen manier te kunnen doen wordt de sportorganisatie verzocht om het nodige aan informatie toe te sturen en volgt een afspraak op de locatie.

Evaluatieformulier

Ondanks dat SWS geen concessies kan doen aan de stringente wijze waarop er wordt getoetst, wordt wel continu gekeken hoe de sportorganisaties zoveel mogelijk geholpen kunnen worden om tot een afronding te komen. SWS vindt het dan ook belangrijk om te weten hoe de clubs de dienstverlening en ondersteuning ervaren. Daarom ontvangen sportorganisaties waaraan een borgstelling is toegekend na afloop een evaluatieformulier. De respons die hierop wordt verkregen is groot en helpt SWS bij het verbeteren van haar dienstverlening.

Aspecten die aan bod komen

Sportorganisaties worden onder andere gevraagd om aan te geven of het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van de borgstellingsaanvraag een juiste weerspiegeling geeft van de eigen situatie (2018: 98% beantwoorde deze vraag positief). Ook wordt gevraagd naar de omgang met de projectadviseur, de tariefstelling van SWS, de samenwerking met bank en gemeente en de aan te leveren informatie. Tot slot kunnen sportorganisaties suggesties geven voor verdere verbetering van de werkwijze.

Uitkomsten evaluatie

De 8,2 die sportorganisaties gemiddeld geven als algemeen cijfer voor het doorlopen van het volledige traject stemt de SWS-organisatie tevreden. Ruimte voor verdere verbetering is er ook gelet op de opmerkingen dat met name de afstemming van het traject met de gemeente soms voor vragen en vertraging zorgt. Dat is een belangrijke reden geweest voor SWS om de procedure voor ‘kleinere leningen’ (t/m 75.000 euro) waar mogelijk te vereenvoudigen. Voor deze lening is het niet altijd meer nodig om gemeentegarantie aan te vragen nu deze leningen met ingang van 2019 volledig door SWS kunnen worden geborgd.

Deel dit bericht