26-10-2020

Veel vraag naar borgstellingen voor duurzame investeringen

Het is nog te vroeg om de definitieve balans op te maken, maar voorlopig lijkt de vraag naar borgstellingen ook in 2020 ondanks alle ‘Corona-invloeden’ onverminderd groot. Wel constateert SWS dat het gemiddelde borgstellingsbedrag dat wordt toegekend wat lager ligt en dat een groot deel van de investeringen gericht is op het verduurzamen van de accommodatie. Daarbij gaat het met name om investeringen in zonnepanelen en LED-verlichting.

Vraag blijft constant, bedragen lager

SWS kan bancaire leningen borgen die worden gebruikt voor investeringen in de eigen accommodatie. In de afgelopen jaren lag het gemiddeld aan toekenningen rond de 120. Nu de teller eind oktober op 108 toekenningen staat, is het de verwachting van SWS dat dit aantal ook dit jaar weer gehaald zal worden. Dat betekent dus tevens dat clubs ondanks de onzekerheden die het virus Covid-19 met zich meebrengt, ook in 2020 zijn blijven investeren en lenen. Wel ziet SWS dat het gemiddelde borgstellingsbedrag dat is toegekend is gedaald van ruim 105.000 euro in 2019 naar tot op heden iets minder dan 90.000 euro in 2020. Dat past in het beeld dat SWS ziet dat ook de bedragen die geleend en geïnvesteerd worden, gemiddeld genomen lager zijn.

 

Clubs investeren in duurzaamheidsmaatregelen

Wanneer verder wordt ingezoomd op het type investering waarvoor een borgstelling wordt gevraagd, dan valt op dat een deel hiervan betrekking heeft op investeringen in duurzaamheidsmaatregelen. Dat betreft voor een groot deel investeringen in zonnepanelen en LED-verlichting.
Nu clubs gebruik kunnen maken van landelijke (BOSA-)subsidiemogelijkheden en gunstige financieringsvoorwaarden, is het ook in financieel opzicht aantrekkelijk om te investeren in dergelijke maatregelen. Uit een in 2019 uitgevoerd onderzoek van het Mulier Instituut bleek al dat 56% van de ondervraagde clubs aangaf dat ‘directe kostenbesparing’ het belangrijkste argument was om te investeren in duurzaamheid.

Besparen op energielasten

Nu de clubs in 2020 geconfronteerd worden met maatregelen om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, is het ‘alle hens aan dek’ om de financiën op orde te houden. Om mogelijke tegenvallende inkomsten te kunnen opvangen wordt kritisch gekeken naar de besparingsmogelijkheden. Een besparing op energielasten kan helpend zijn aangezien dit voor de clubs vaak relatief grote kostenposten zijn. SWS verwacht dan ook dat de vraag naar borgstellingen voor dit type investering ook de komende maanden op peil zal blijven.

Deel dit bericht