Verzekeren van groot belang voor sportclubs

09-06-2017

Voor een sportvereniging kunnen de financiële gevolgen groot zijn wanneer zij aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden schade door leden en/of derden óf wanneer er schade wordt aangebracht aan de eigendommen van de club. Het belang om goed verzekerd te zijn wordt dan ook wel door iedere clubbestuurder onderkent. Dat er strikte voorwaarden gelden waaraan een vereniging zich moet houden om bij schade ook daadwerkelijk schadeloos gesteld te worden, ontsnapt daarbij wel eens aan de aandacht van de betrokken bestuurders. SWS heeft de 3 belangrijkste ‘missers’ uit de praktijk op een rij gezet.

Aanbod van verzekeringen

SWS verstrekt borgstellingen ten behoeve van sportverenigingen die willen investeren in de eigen accommodatie. Op het moment dat er gebouwd wordt zal ook moeten worden gekeken welke consequenties deze investeringen hebben voor het huidige verzekeringspakket. Zijn de verzekerde bedragen nog actueel? Moet de dekking worden aangepast? Zijn de activiteiten gewijzigd en moet hiervoor een aanvullende verzekering worden afgesloten? Gelet op de mogelijke financiële gevolgen van de risico’s die een vereniging loopt is het van groot belang dat het verzekeringspakket hierop aansluit.

Voor de bestuurder van een sportvereniging is het niet altijd een eenvoudige klus om hier de gewenste zekerheid over te krijgen. Temeer omdat een sportvereniging op verschillende manieren voor afzonderlijke risico’s verzekerd kan zijn. Zo kan de situatie zich voordoen dat de betreffende gemeente waar de sportvereniging gehuisvest is een collectieve verzekering heeft afgesloten voor alle sportverenigingen. Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij de overkoepelende sportbonden. Al beperkt dit zich vaak tot een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast zijn er de individuele verzekeringen die de sportvereniging heeft afgesloten bij haar tussenpersoon, bank of verzekeringsmaatschappij.

Wel verzekerd, maar geen dekking

Veel sportverenigingen zijn verzekerd bij een bank of via een lokale tussenpersoon bij een verzekeringsmaatschappij. Voor een vereniging is het van belang dat goed wordt gekeken naar de voorwaarden die de verzekeraar stelt aan de af te sluiten verzekering.

SWS vroeg ClubZeker- een organisatie die zich specifiek richt op sportverenigingen- naar de ervaringen die zij in dat kader hebben opgedaan bij de sportverenigingen. De top 3 van zaken die de adviseurs in de praktijk tegenkomen en waaraan echt aandacht moet worden besteed zijn:

Een juiste inventarisatie van risico’s in combinatie met het goed analyseren van de verzekeringsvoorwaarden kan voorkomen dat de vereniging voor verrassingen komt te staan wanneer zij een beroep wil doen op haar verzekering. SWS adviseert bestuurders van sportverenigingen dan ook om dit een terugkerend onderwerp te laten zijn op de agenda van de bestuursvergadering. Gelet op de risico’s die zich kunnen voordoen op en rond de sportvelden is het niet uit te sluiten dat de vereniging op enig moment wordt geconfronteerd met een schadegeval. Door de verzekeringsportefeuille op dat moment voldoende op orde te hebben kan wellicht verdere (financiële) schade voor de vereniging worden voorkomen.

 

 

 

 

 

Deel dit bericht