Welke investeringen komen in aanmerking voor een subsidiebijdrage?

20-07-2018

De Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties  is bedoeld als stimulans voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Voor zowel sportverenigingen als andere niet-winstbeogende organisaties geldt dat zij met ingang van 1 januari 2019 aanspraak kunnen maken op deze subsidiepot van in totaal 87 miljoen euro.

Wie kan een beroep doen op de subsidiepot?

De subsidieregeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die als doelstelling hebben om sportaccommodaties ter beschikking te stellen aan de amateursport voor lokale gebruikers. Voor subsidie komen alle privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk in aanmerking. Dus naast verenigingen betreft dit ook stichtingen en BV’s zonder winstoogmerk.

Wat is het subsidiepercentage?

Het subsidiepercentage is vastgesteld op 20% van de totale investering inclusief btw. Voor investeringen in energiebesparende of -opwekkende maatregelen en voor investeringen die de toegankelijkheid van de accommodatie verbeteren is een extra subsidie van 15% beschikbaar.

Welke investeringen komen hiervoor in aanmerking?

Investeringen die worden gedaan ten behoeve van de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Bij sportmaterialen kan gedacht worden aan klimrekken, trampolines of doelen, maar bijvoorbeeld ook aan de aanschaf van nieuwe ballen, discussen of matten. Kosten voor gas, water of licht vallen niet onder deze definitie.

Voorwaarden die gelden voor de regeling:

De minimaal uit te keren subsidie bedraagt 5.000 euro, terwijl er maximaal 2,5 miljoen euro per kalenderjaar aan subsidie wordt uitbetaald aan een aanvrager. De subsidie wordt voor ten hoogste 3 jaar verstrekt. Met deze periode wordt aan de aanvragers voldoende ruimte gegeven om grootschalige bouw en onderhoud van de accommodatie goed te laten uitvoeren.

Als voorwaarde geldt tevens dat er geen subsidie wordt verstrekt voor activiteiten waar op grond van de Wet op de omzetbelasting een recht op aftrek bestaat. Voor bepaalde activiteiten gerelateerd aan de horeca gevestigd op sportaccommodaties zal dus geen subsidie worden verstrekt.

Voor investeringen geldt dat deze minimaal 10 jaar gebruikt moeten kunnen worden voor de amateursport.

Op welke wijze kan de subsidie worden aangevraagd?

De subsidie kan vanaf 2 januari 2019 worden aangevraagd bij de uitvoerder van de regeling DUS-I. Als verdeelregel is gekozen voor het systeem van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Deel dit bericht