Sport profiteert nog maar nauwelijks van vrijgevigheid in Nederland

25-09-2017

Jaarlijks wordt er in Nederland voor meer dan 5,5 miljard euro aan goede doelen gegeven (bron: ‘Geven in Nederland’, tweejaarlijks onderzoek van de VU). Dit betreft het totaal aan giften van huishoudens, nalatenschappen, fondsen, bedrijven en kansspelen. Circa de helft hiervan gaat naar organisaties gericht op de kerk en levensbeschouwing, internationale hulp en gezondheidsorganisaties. De rol die de sport hierin heeft is beperkt. Voor het deel dat wel bij de sport terecht komt geldt dat dit grotendeels bijdragen zijn afkomstig van fondsen en vooral via de kansspelen.

Nalaten aan sport

Van het totaal aan giften van 5,5 miljard euro is volgens schattingen van het CBS jaarlijks zo’n 500 miljoen afkomstig uit nalatenschappen. Het aandeel dat hiervan naar de sport gaat is zeer beperkt en het aantal mensen dat een deel van hun bezit nalaat aan de ‘eigen sportvereniging’ is helemaal te verwaarlozen. Terwijl voor deze organisaties ook de kleinste nalatenschappen meer dan welkom zijn.

Kansen voor de sport

Volgens de website ‘Sport daar geef je om’, een initiatief van NOC*NSF, geldt voor nalaten aan goede doelen in algemene zin dat er meer donateurs onder de erflaters zitten dan niet-donateurs. Gelet op de bescheiden positie die de sport inneemt ten aanzien van de ontvangen giften, is het realistisch om te stellen dat ook het nalaten aan de sport nog geen gemeengoed is in Nederland.

Volgens fundraisingbureau’s als Nassau en Charistar liggen de grootste kansen voor de sport daar waar emotionele binding het grootste is. Voor verenigingen zijn dit mensen die bij een club begonnen zijn of waar hun kinderen sporten.

Wel wordt er door deze bureaus benadrukt dat het belangrijk is dat er door de betreffende vereniging serieus werk wordt gemaakt van de fondswerving.

Een sportvereniging kan dit onder de aandacht brengen van haar leden en andere betrokkenen. Door kenbaar te maken dat deze mogelijkheid er is, zichtbaar te maken wat er met de ontvangen gelden is gebeurd, maar ook door het geven van informatie over ‘hoe dit te regelen’.

Fiscaal gunstig

SWS heeft geconstateerd dat de sportorganisaties de laatste jaren er in financieel opzicht steeds slechter voor staan. Aanvulling van het vermogen door nalatenschappen zouden voor sportorganisaties goed van pas kunnen komen.

SWS komt in de jaarcijfers die zij jaarlijks ontvangt van de 1.500 sportorganisaties ten behoeve waarvan een borgstelling is verleend, nauwelijks tegen dat er sprake is van een ontvangen erfenis. Dit terwijl, wanneer een sportvereniging wordt aangemerkt als Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI), er geen belasting over de ontvangen inkomsten uit nalatenschappen hoeft te worden afgedragen. Voor veel mensen die nadenken over wat ze willen doen met hun vermogen na overlijden, is dat een belangrijk argument dat bij het opstellen van het testament wordt meegenomen.

Daarnaast kan het drempelverlagend werken wanneer de sportvereniging laat zien dat het niet enkel om grote bedragen hoeft te gaan maar dat ook een kleine bijdrage een bestemming kan krijgen binnen de club en hierdoor iets extra’s kan worden gedaan.

Aandachtspunten voor de sportvereniging

Iemand die iets wil nalaten aan zijn of haar sportvereniging zal hiervoor naar een notaris moeten voor het laten opstellen of wijzigen van het testament. Gekozen kan worden om een legaat na te laten, of om de sportvereniging als mede-erfgenaam op te nemen.

Met een legaat wordt een vaststaand bedrag of een bepaald bezit aan een sportorganisatie nagelaten. Dit is ongeacht de omvang van de totale nalatenschap. Vooral wanneer de erflater een specifiek doel heeft waarvoor het geld aangewend dient te worden kan dit een passende keuze zijn.

Wanneer een sportorganisatie als mede-erfgenaam wordt opgenomen betekent dit dat voor een bepaald percentage wordt meegedeeld in de totale nalatenschap. Hetgeen wordt ontvangen is dan ook afhankelijk van de omvang van de nalatenschap op moment van overlijden van de erflater

Als mede-erfgenaam is het goed om in ogenschouw te nemen dat deze dan (een deel van) de nalatenschap erft en een nalatenschap het geheel van goederen maar ook schulden omvat die een overleden persoon achterlaat. De vereniging zal zich dan ook moeten beraden op de wijze waarop met deze nalatenschap wordt omgegaan. Net als iedere andere erfgenaam kan worden besloten om de erfenis te verwerpen, zuiver te aanvaarden of beneficiair te aanvaarden. In dit laatste geval wordt de erfenis alleen aanvaard wanneer de bezittingen de schulden overstijgen. Hier zitten wel enkele voorwaarden en gevolgen aan waarvan het goed is om je als sportvereniging vooraf over te laten informeren. Overigens kan het ook in de statuten van de vereniging zijn opgenomen hoe er moet worden omgegaan met een eventuele erfenis die wordt ontvangen

Deel dit bericht