24-04-2023

Toenemende vraag naar subsidies

De financiële haalbaarheid van investeringsplannen staat onder druk door stijgende bouwprijzen en een oplopende financieringsrente. In de zoektocht naar ‘gratis geld’ wordt ook SWS vaak gevraagd welke subsidiemogelijkheden er zijn voor sportverenigingen.

BOSA-subsidie en gemeentesubsidie de ‘standaard’

Kijkend naar de investering- en financieringsplannen die SWS ter beoordeling ontvangt is het gebruikelijk dat gemiddeld genomen zo’n 50% van de investering bancair werd geleend. De overige 50% werd bijeengebracht door de inzet van eigen middelen, sponsoring, zelfwerkzaamheid en/of een subsidiebijdrage. Tot 2019 was deze meestal volledig afkomstig van de gemeente. Met de intrede van de BOSA-subsidie in 2019 maakt deze vrijwel altijd onderdeel uit van de financiering. De meeste verenigingen zijn op de hoogte van het kunnen aanvragen van deze subsidie, al is niet iedere club zich bewust van de kosten die allemaal voor deze subsidie in aanmerking komen. Goed nieuws is dat het in de lijn der verwachting ligt dat de BOSA-subsidie ook in 2024 beschikbaar blijft.

Waar is geen subsidie voor te krijgen?

In het algemeen geldt dat er geen subsidie wordt verstrekt voor de kosten van reguliere activiteiten. Een uitzondering hierop zijn de gemeentelijke subsidies die gebaseerd zijn op het aantal (jeugd-)leden van een vereniging en waar verder geen voorwaarden tegenover staan. Ook voor de vaste lasten of een tijdelijk liquiditeitstekort kan in de regel geen subsidiebijdrage worden aangevraagd. Tenzij er sprake is van oorzaken die buiten de macht van de vereniging liggen en de volledige sport raken. Zoals recent de Coronamaatregelen waar verschillende subsidieregelingen voor werden opgetuigd of meer recent de TEK-regeling ter compensatie van de stijgende energielasten.

Wat maakt een project subsidiabel?

Omdat het meestal maatschappelijk geld betreft, is het van belang dat ook het project een maatschappelijke relevantie heeft. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende regelingen die er zijn voor investeringen in duurzaamheidsmaatregelen.
Ook voor projecten gericht op het laten sporten van kwetsbare doelgroepen zijn er meerdere subsidiemogelijkheden.
Tot slot helpt het om verder te kijken dan wat de investering betekent voor de (leden van de) sportvereniging. Is er bijvoorbeeld een connectie te maken met de buurt en andere verenigingen of organisaties. Kan er samenwerking worden gezocht om zo nog meer draagvlak te krijgen voor de investeringen?

Welke subsidiemogelijkheden zijn er?

Naast de BOSA en de gemeentelijke subsidiemogelijkheden die vaak eenvoudig zijn na te gaan, kan ook worden gekeken op provinciaal niveau. Tevens kan een sportvereniging voor een uitgebreid aanbod van fondsen en subsidies terecht bij de Sportsubsidie database van het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Voor advies en ondersteuning op het gebied van subsidiemogelijkheden kan een vereniging aankloppen bij bijvoorbeeld Sportsubsidie.nl. Op de website wordt onder nieuwsberichten ook regelmatig informatie gedeeld over nieuwe subsidiemogelijkheden.

Algemene tips voor het aanvragen van een subsidie:

  • Onderzoek in een vroeg stadium van het traject welke subsidiemogelijkheden er zijn.
  • Zoek aanknopingspunten met de uitganspunten en voorwaarden van het betreffende fonds of regeling. Benadruk die in de subsidieaanvraag.
  • Voor welk maatschappelijk probleem biedt jouw project een oplossing?
  • Zorg voor een goede tijdsplanning en financiële onderbouwing.
  • Maak gebruik van professionele begeleiding bij grote en/of complexe projecten en aanvragen.

Deel dit bericht